« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Veřejná vyhláška - návrh změny č. 1 ÚP Osek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - návrh změny č. 1 ÚP Osek
flv
<br> Městsky urad Jičín— odbor územního plánování a rozvoje města odd.Úřad územního plánování 506 01 Jičín,Zižkovo náměstí 18 Č.j.: Mch/2018l22431/UPILiu Jičín,dne 31.8.2018
<br> Oprávněná úřední osoba: _ lng.XXXXX XXXX — referent odboru územního plánování a rozvoje města MěU Jičín
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Městský úřad Jičín,odbor územního plánování a rozvoje města — odd.Úřad územního plánování - jako pořizovatel změny územně plánovací dokumentace dle ustanoveni % 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením & 52 odst.1 stavebního zákona a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění oznamuje:
<br> v tištěné podobě na odboru územního plánování a rozvoje města Městského úřadu Jičín,budova 17.listopadu 16,Jičín a na Obecním úřadu Osek,se sídlem Osek č.p.25 a současně v elektronické podobě na internetových úředních deskách Městského úřadu Jičín (www.mujicin.cz) a Obecního úřadu Osek (www.osekusobotky.cz) <.>
<br> Vsouladu sustanovením 552 odst.2 stavebního zákona mohou Námitky proti návrhu změny územního plánu podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti (dále jen „dotčené osoby“) <.>
<br> Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (do 15.10.2018) může každý k návrhu změny územního plánu uplatnit své připomínky a dotčeně osoby námitky,ve kterých musí uvést odůvodnění,údaje podle katastru nemovitostí dokiadujíci dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska <.>
<br> Námitky,připomínky a stanoviska se uplatňují,a to i při veřejném projednání,písemně u pořizovatele a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby,která je uplatňuje <.>
<br> K později upiatněným stanoviskům,připomínkám a námitkám se nepřihlíží <.>
<br> Ke stanoviskům,námitkám a připomínkám ve věcech,o který...

Načteno

edesky.cz/d/2287022

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz