« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
<,> :1
<br> ozNAtvtnxi
o vyhl65eni v;fbdrov6ho iizeni i.8/2018
<br> Tajemnik Ufud.r mdstsk6 i6sti Brno-Medtrinky
vyhlaSuje qfbdrovd iizeni na funkdni misto riiednik/iriednice -
<br> oo referent/ka stavebniho riiadu('
<br> Vybdrove iizeni vyhla5uje vedouci iriadu v souladu s ust.$ 7 zitkona C 31212002 Sb <.>,o fiednicich
rizemnich samospr6,vn;fch celkri a o zmdn6 n6kterych z6konri,v platndm zn1ni <.>
<br> Uiad mdstskd d6sti Brno-Medldnky,Usek stavebni,Hudcova239ll,62l 00 Brno
<br> Charakteristika pozice:
Vede iizeni,rozhoduje a vykon6v6 pravomoc obecn6ho stavebniho tiiadu L stupnd v r6mci
katastr6lniho rizemi Medl6nky dle z6kona 18312006 Sb <.>,v platndm znlni.Prov6di stdtni stavebni
dozor,nairzule piislu5n6 opatieni,vydtnt vyzvy a rozhodnuti nairzilici zjednfni n6pravy.DohliZf
nad vykonem rozhodnuti,kter6 vydal.Vymdiuje spr6vni poplatky za ukony,kter6 provedl na
zakladl,zitkona (,<.> 63412004 Sb <.>,v platn6m zndni,a d6le naplriuje normy dle z6kona I I l/2009 Sb.<,>
v platndm zndni <.>
<br> Platov6 podminky: se iidi zdkonem t,<.> 26212006 Sb <.>,zitkonik pr6ce,v platndm zndni a naiizenim
vl6dy d.34112017 Sb <.>,o platovych pomdrech zamdstnancfi ve veiejnych sluZb6ch a spr6vd <,>
vplatn6m zndni,10.platov6 tiida (tj.od 18.810 aL 28.320 Kd,dle zapodtatelnd d6lky praxe) <,>
osobni piiplatek aZ do vyie 10.000 Kd po zapracovini * zamdstnaneck6 benefity (5 dnri
dispozidniho volna,piispdvek na.stravov6ni) <.>
<br> MoZnost nfstupu do zamEstndni: i h n e d (popi.dle dohody)
<br> Pracovni pom6r: doba neuriitri
<br> Kvalifikainf piedpoklady a poZadavkv:
o vysoko5kolskd vzddltni v magistersk6m studijnim programu stavebniho nebo pr6vniho
<br> smdru
<br>,o znalost zftkona (,<.> 50012004 Sb <.>,spr6vni i6d,v platndm zndni
o znalost z(tkona d.183/2006 Sb <.>,stavebni zitkon,v platn6m zndni
o znalost zitkona (,<.> 25012016 Sb <.>,o odpovddnosti za piestupky a iizeni o nich,upravujfci
<br> procesni postupy na irseku sprdvniho trest6ni ve vazbd poru5eni stavebnfho zttkona
o orientac...

Načteno

edesky.cz/d/2276308

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz