« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Zápis z 22. zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva
Zápis z 22.zasedání zastupitelstva obce Osek ze dne 28.6.2018
<br> Zahájení: 19.00 hod <.>
<br> Program:
<br>.Úvod
<br>.Určení zapisovatele a schválení programu
<br>.Jmenování ověřovatelů zápisu -
<br>.Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br>.Rozpočtové opatření č.3/2018
<br>.Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2017.Závěrečný účet MRČR za rok 2017
<br>.GDPR
<br>.Žádosti na změnu územního plánu
<br> 10.Žádost AZ Elektrostav,a.s.— trasa el.přípojky 11.Žádost RYDVAL-ELEKTRO s.r.o.- vyjádření k projektu stavby 12.Smlouva na výstavbu nového chodníku
<br> 13.Diskuse
<br> 14.Závěr
<br> coo—Jamagata.—
<br> Přítomni: viz presenční listina,počet přítomných zastupitelů 6 Jednání: 1.Jednání zahájil a dále řídil starosta obce Ing.XXXXX XXXXX <.>
<br> X.Starosta obce seznámil přítomné s programem jednání.Dále navrhl zařadit do programu nový bod - Počet členů nového zastupitelstva.Program vč.nového bodu schválen 6 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> Zapisovatelem programu navržen XXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X.Ověřovateli zápisu navrženi XXXXX XXXXX a XXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X.Starosta obce seznámil přítomné s průběhem usnesení z minulých zasedání.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> 5.Starosta obce předložil přítomným rozpočtové opatření č.3/2018.Schváleno 6 hlasy přítomných zastupitelů.'
<br> 6.Zastupitelstvo obce projednalo Účetní závěrku obce a Závěrečný účet obce,který byl sestaven ke dni 31.12.2017,Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen dne 31.5.2018 a sejmut dne 29.6.2018.Zastupitelstvo obce schvaluje 6 hlasy přítomných zastupitelů Účetní závěrku za rok 2017,Závěrečný účet za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením obce,a to bez výhrad <.>
<br> 7.Starosta obce navrhl pro následující volební období 2018f2022 sedmičlenná obecní zastupitelstvo.Schváleno 6 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 1
<br> 8.Starosta obce seznámil přítomné se Závěrečným účtem MRČR za rok 2017.Zastupitelé vzali na ...

Načteno

edesky.cz/d/2272716

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz