« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Záměr o směně pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr o směně pozemku

Hlavní město Praha
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
<br> 155 31 Praha-Lipence,K Obci 47,IČ 241431,www.Praha-Lipence.cz,mu.lipence@tiscali.cz,fax
25792 2641,tel 25792 1167
<br> SDĚLENÍ ZÁMĚRU o směně dílů pozemků
Městská část Praha Lipence <,>
v souladu se zák.č.131/2000 Sb.o hl.městě Praze.<,>
po projednání Radou městské části dne 24.8.2015 a podání informace o směně
zastupitelstvu dne 1č.9.2015 <,>
sděluje záměr o směně částí pozemků parc.č.636/2 a parc.č.2174/17 <,>
oba v k.ú.Lipence
1.Předmět a rozsah směny
Předmětem směny jsou
a) díl pozemku o výměře 6,89m2 z pozemku parc.č.2174/17 ve vlastnictví
Studio Invest s.r.o <.>,IČO 27455912
b) díl pozemku o výměře 6,26m2 z pozemku parc.č.636/2 ve vlastnictví Hl <.>
města Prahy/svěřeno MČ Praha – Lipence,IČO 241431
Směnou by do vlastnictví hl.města Prahy/MČ Praha Lipence přešel díl pozemku o
výměře 6,89m2 a do vlastnictví Studio Invest s.r.o.IČ 27455912 díl pozemku o
výměře 6,26m2 <.>
Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků činí 0,63m2 <.>
2.Odůvodnění pronájmu
O směnu požádala spol.Studio Invest s.r.o <.>,neboť díl pozemku parc.č.636/2
(6,26m2) ve vlastnictví HMP/MČ Praha Lipence,zasahuje nepřirozeně do
stavebního pozemku parc.č.2174/17 a díl poz.č.2174/17 (6,89m 2) je ve
skutečnosti částí dnešní cesty <.>
O zamýšlené směně bylo informováno zastupitelstvo na zasedání dne 14.9.2015 <.>
Směnou by se evidenční stav kryl se stavem skutečným podle užívání; rozdíl byl
zjevně způsobem nepřesností při dělení původních pozemků a zjištěn při
dodatečném zaměření <.>
3.Popis místa a umístění pronajímaného pozemku
Pozemek parc.č.636/2 s výměrou celkem 2 828m2je úvozovou cestou „v leči“ <,>
touto nezpevněnou cestou jsou vedeny inženýrské sítě (voda,kanalizace <,>
kabelová vedení) <.>
Pozemek parc.č.2174/17 je stavební parcelou mezi komunikací Na Lhotkách a
cestou „v leči“ <.>
4.Vypořádání ceny-rozdílu <.>
S ohledem na fyzický rozdíl výměr,0,63 m2,je navrženo tento rozdíl
nevypořádávat v penězích <.>
7.Další informace a podmínky
Žadatel o směnu ponese náklady na geometrický plán a na případný odhad cen
směňovaných pozemků.Směna podléhá schválení Zastupitelstvem městské části
Praha Lipence <.>
Směnná smlouva musí být před podáním na Katastr nemovitostí odsouhlasena
Magistrátem hl.města Prahy <.>
Námitky proti tomuto záměru lze podat s odůvodněním pouze písemně na adresu
Úřadu MČ Praha Lipence,K Obci 47,155 31,nejpozději do patnácti dnů od
zveřejnění záměru o směně <.>
Vyhlašovatel tohoto záměru může řízení o směně zrušit i bez uvedení důvodu <.>
<br> Přílohou sdělení je situace směňovaných dílů <.>
V Praze Lipencích dne 16.září 2015
starosta,v.r <.>
<br> XXXXXX XXXXX <,>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: ……….2015
Sňato dne ……………2015
Zveřejněno na www.Praha-Lipence.cz <.>

Načteno

edesky.cz/d/227066

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz