« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
Rada města Brna vyhlašuje v souladu s §166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb.<,>
<br> o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
<br> konkurzní řízení na obsazení místa
<br> ředitel/ka Masarykovy základní školy,Brno,Kamenačky 3591/4
<br> Předpoklady pro výkon práce ředitele školy stanovené § 5 zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických
<br> pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů:
<br>  odborná kvalifikace odpovídající § 7 a § 8 zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických
<br> pracovnících a změně některých zákonů <,>
<br>  4 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti,pro kterou
<br> jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření,nebo v řídící činnosti nebo
<br> v činnosti ve výzkumu a vývoji (§ 5 odst.1 písm.a) zákona )
<br>  způsobilost k právním úkonům (§ 3 odst.1 písm.a) zákona)
<br>  bezúhonnost (§ 3 odst.1 písm.c) zákona)
<br>  zdravotní způsobilost (§ 3 odst.1 písm.d) zákona)
<br>  znalost českého jazyka (§ 3 odst.1 písm.e) zákona)
<br>
<br> Další požadavky:
<br>  znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů
<br>  organizační a řídící schopnosti <.>
<br>
<br> Náležitosti písemné přihlášky:
<br> název konkurzního řízení,jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo
<br> trvalého pobytu,příp.korespondenční adresa,kontaktní spojení (číslo telefonu,příp.e-mail) a podpis <.>
<br> K přihlášce je nutné přiložit:
<br> (formulář přihlášky ke konkurznímu řízení najdete na www.brno.cz/Občan/Volná místa a výběrová
<br> řízení/Konkurzní řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení)
<br>
<br>  ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe,včetně funkčního
<br> zařazení <,>
<br>  strukturovaný životopis <,>
<br>  originál,popř.ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho
<br> vyžádání <,>
<br>  ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání <,>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/2265599

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz