« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
1 ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Brno dne MMB/0335759/2018 5400/OD/MMB/0235686/2018 Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS.Tel.XXXXXXXXX XXXX-XX-XX VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti DOKA,s.r.o <.>,Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752 o stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,KŘP JMK SPDI Brno,č.j.: KRPB-77447-2/ČJ-2018-0600DI-VAC,ze dne 04.06.2018 vydává podle § 77 odst.1 písm.c)zákona o silničním provozu stanovení úpravy provozu na místní pozemní komunikaci ul.Vackova spočívající v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E13) s uvedením 1BR 7945,a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště (V 10e).Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace.Odůvodnění Toto stanovení bylo vydáno na základě žádosti DOKA,s.r.o <.>,Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752 o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Vackova z důvodu zřízení vyhrazeného parkování.Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podle § 172 odst.4 a 5 správního řádu nebyly Magistrátu města Brna,Odboru dopravy,jako věcně a místně příslušnénu správnímu orgánu ve stanovené lhůtě doručeny.Poučení Proti opatření obecné povahy,podle § 173 odst.2 správního řádu,nelze podat opravný prostředek.Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS.„otisk úředního r...

Načteno

edesky.cz/d/2251094

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz