« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 2018 - volební obvod č.32 Teplice - registrace přihlášek politických stran

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyveska-registrace-senat2018.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE námětí Svobody 2,415 95 Teplice
<br> č.j.:MgMT/0844G7/2018 Datum: 17.s.2018 ROZHODNUTÍ
<br> Magistrát města Teplice projednal podle 5 62 odst.1 zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“),přihlášku k registraci politické strany Strana Práv Občanů ZEMANOVCI pro volby do Senátu Parlamentu České republiky,ve volebním obvodu č.32,konané ve dnech 5.a 6.října 2018,a rozhodl takto:
<br> podle 5 62 odst.3 zákona o volbách do Parlamentu r e g i s t r 11 j e přihlášku k registraci politické strany
<br> Strana Práv Občanů ZEMANOVCI <.>
<br> Odůvodnění
<br> Přihláška kregísn'aci byla podána dne 30.7.2018 v 16.50 hod.Pověřený obecní úřad vsídle volebního obvodu přihlášku kregisn'aci přezkoumal (: vzhledem ktomu,že přihláška splňlg'e náležitostí zákona o volbách do Parlamentu,bylo rozhodnuto tak,jak je zwedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se mohou politické strany a politická hnutí,která podala přihlášku kregistraci vtomto volebním obvodu,domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu vÚstí nad Labem (5 86 a 5 88 zákona o volbách do Parlamentu; za doručené se rozhodnutí považuje podle 5 62 odst.4 zákona o volbách do Pallamentu třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Teplice,který rozhodnutí vydal).- -
<br> Ví
<br> Eva ' ichál ová Osvědčení opc-'.8
<br> 17 -08— 2018 ".' Vyvěšeno na úřední desce dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ejmuto z úiední desky dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ROZDĚLOVNÍK: Josef Peic - zmocněnec politické strany Strana Práv Občanů ZEMANOVCl JUDr.Vladimíra Bondarenková - zmocněnec politického hnutí XXXXXXX a přímá demokracie - XXXXX XXXXXXX (SPD) XXXXX XXXXX XXXXXXXX » zmocněnec politické strany ROZUMNÍ Šárka Rydvaiová —— zmocněnec politické strany ČSSD XXXXX XXXXXXXXXX — zmocněnec...

Načteno

edesky.cz/d/2242104

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz