« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - veřejná vyhláška opatření obecné povahy při nedostatku vody

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-pri-nedostatku-vody-2-.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc
<br> Spisový znak-231.1,skartační makfskanační lhůta — VIS
<br> Č.j.SMOL/ 19507512018/OZPN H/Zvo V Olomouci 15.08.2018 Spisová značka: S—SMOL/ 193550/201 8/OZP
<br> Uvádějte vždi- v korespondenci
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing.XXXX XXXXXXXXXX,dveře č.X.XX Oprávněná úřední osoba pro podepisování: lng.XXXX XXXXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: hana.zvonickova©olomouc.eu
<br> „Obec Bukovany - omezení odběru podzemních vod a zákaz odběru povrchových vod z místních vodních nádrží“
<br> VELŘEJ'NÁ VYHI'JÁŠKA OPA_TRENI OBECNE POVAHY PRI NEDOSTATKU VODY
<br> Magistrát města Olomouce odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení & 104 odst.2 písm.c) & š 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon"),jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 5 10 a 5 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),v souladu s ustanovením & 25,5 172 a g 173 správního řádu,ve veřejném zájmu,zdůvodu dlouhotrvajícího bezdeštného období,vysokých teplot,poklesu hladin povrchových a podzemních vod,kdy dochází ke kyslíkovému deficitu a v důsledku toho vyskytujícího se úhynu ryb ve vodních tocích,!( hygienickým závadám a zhoršení životního prostředí,bez náhrady
<br> s okamžitou platností po jeho zveřejnění,vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu a na úřední desce obecního úřadu Bukovany do 31.října 2018
<br> I.podle ustanovení 5 6 odst.4 vodního zákona a v souladu ustanovením & 115a vodního zákona
<br> zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami z vodních nádrží na pozemcích parc.č.170 a 102 v obci Bukovany (odběr vody bez zvláštního technického zařízení) <,>
<br> 11.podle ustanovení 5 109 odst.1 vodního zákona a v souladu ustanovením © 115a vodního zákona zakazuje odběr povrchových vod z vodních nádrží na pozemcích parc.č.1...

Načteno

edesky.cz/d/2237454

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz