« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Žádost o vyvěšení na ÚD_ZUPK_IP_Farmačka_ul. Jakobiho

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DZ_Situace.pdf
2018-07-26T08:04:33+0200
MC Praha 15 019a520049e1a2b99f6f08d0982cc28f99085d60
UD_OOP_Farmacka.pdf
sídlo: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 tel.: +420-281 003 111 fax: +420-274 864 756
<br> pracoviště: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> bankovní spojení: ČS a.s <.>,č.ú.19-2000719399/0800 IČ: 00231355 DIČ: CZ00231355
e-mail: podatelna@p15.mepnet.cz
<br> http://www.praha15.cz
<br> - 1 -
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> SPISOVÁ ZNAČKA: SZ ÚMČ P15 34983/2018
<br> ČJ.: ÚMČ P15 35452/2018/OD/ASn
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> DS:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> Aneta.Snopkova@praha15.cz
<br> nkybvp5
<br>
<br> DATUM: 25.07.2018
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Opatření obecné povahy
<br> Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se
<br> vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s § 171 a § 173 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na návrh pana Aleše Farmačky,nar <.>
<br> 18.05.1975,bytem Frostova 331,109 00 Praha 10,podaný dne 23.07.2018,a po písemném
<br> vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní
<br> policie čj.KRPA-278639-1/ČJ-2018-0000DŽ ze dne 25.07.2018
<br> v y d á v á
<br> podle § 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
<br> a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
<br> pozdějších předpisů,ve správním obvodu Prahy 15,MČ Praha - Petrovice,k.ú.Petrovice
<br> opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> spo...

Načteno

edesky.cz/d/2192300

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz