« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
",1 OZNAMENT o vyhl6seni vlfbdrov6ho iizeni (.<.> 612018 Tajemnik Ufadu mdstsk6 iristi Brno-Medlinky vyhla5uje vybdrov6 iizeni na funkdni misto iriednik/riiednice -,<,> referent/ka stavebniho f iadu" Vli'bdrovd iizeni vyhlaSuje vedouci iriadu v souladu s ust.$ 7 zttkona (,<.> 31212002 Sb <.>,o iriednicich uzemnich samospr6vnlfch celkri a o zmdnd ndkterych zitkon:&'.v platn6m zn1ni.Misto Wkonu pr:ice: Uiad m6stsk6 d6sti Brno-Medldnky,Usek stavebni,Hudcova239l7,621 00 Brno Charakteristika pozice: Vede iizeni,rozhoduje a vykon6v6 pravomoc obecndho stavebniho uiadu L stupnd v r6mci katastr6lniho uzemi Medl6nky dle z6kona 18312006 Sb <.>,v platndm znEni.Prov6di st6tni stavebni dozor,naiizuje piislu5n6 opatieni,vydild vyzvy a rozhodnuti naiizuiici zjednirni ndpravy' DohliZi nad vykonem rozhodnuti,kter6 vydal.Vymdiuje spr6vni poplatky za rikony,kterd provedl na zakladd zitkona (,<.> 63412004 Sb <.>,v platn6m zndni <.>,a d6le napliuje norrny dle z6kona l1l/2009 Sb',v platn6m zndni.Platov6 podminkv: se iidi zftkonem (,<,> 26212006 Sb <.>,zdkonik pr6ce,v platn6m zndni a naiizenim vl6dy d.34I|2OI7 Sb <.>,o platovych pom6rech zamdstnancfi ve veiejnych sluZb6ch a spr6vd,vplatn6m zndni,10.platov6 tiida (tj.od 18.810 aL 28.320 Kd,dle zapoditatelne d6lky praxe),osobni piiplatek aL do vy5e 10.000 Kd po zapracovitni * zamdstnaneckd benefity (5 dnri dispozidniho volna,piispdvek na stravov6ni).MoZnost nfstupu do zamdstn6ni: i h n e d (popi.dle dohody) Pracovni pomdr: doba neuriitf Kvalifikaini piedpokladv a poZadavkv:.vysokoskolsk6 vzddlini v magistersk6m studijnim programu stavebniho nebo pr6vniho a a a o o sm€ru znalost zttkonaE.50012004 Sb <.>,sprdvni i6d,v platndm zn1ni znalost zttkona(,<.> 18312006 Sb <.>,stavebni zttkon,v platndm zndni orientace v pr6vnich piedpisech vztahujicich se k dinnosti obci dobr6 uZivatelsk6 znalost pr6ce na PC (Word,Excel,ASPI,Internet) znalost el.spisovdho systdmu E-Spis,aplikace VITA dobrlf ristni a pisemn;f projev povinnost do 18 mdsicri od n6stupu...

Načteno

edesky.cz/d/2189718

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz