« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích za komunální odpad na rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích za komunální odpad na rok 2018

OBEC POHLEĎ
<br> Obecně závazná vyhláška
č.2/2017 <,>
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Pohleď se na svém zasedání dne …….2017 usnesením č.…./2017  usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Pohleď touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[footnoteRef:1] [1: § 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)]
<br> Čl.2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[footnoteRef:2]: [2: § 10b odst.1 zákona o místních poplatcích]
<br> a) fyzická osoba <,>
1.která má v obci trvalý pobyt <,>
2.které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů <,>
3.která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců <,>
4.které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců <,>
b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob,a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.Osoby,které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno,popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za které poplatek platí.[footnoteRef:3] [3: §10b odst.2 zákona o místních poplatcích]
<br> Čl.3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne,kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku <.>
(2) Poplatník dle čl.2 odst.1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,popřípadě jména,a příjmení,místo pobytu,popřípadě adresu pro doručování <.>
(3) Poplatník dle čl.2 odst.1 písm.b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem,uvede poplatník parcelní číslo pozemku,na kterém je tato stavba umístěna.V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby,ve které se byt nachází,a číslo bytu,popřípadě popis umístění v budově,pokud nejsou byty očíslovány.Není-li stavba,ve které se byt nachází,označena orientačním nebo popisným číslem,uvede poplatník parcelní číslo pozemku,na kterém je umístěna stavba s bytem <.>
(4) Ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu <.>
(5) Poplatník,který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 tohoto článku také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[footnoteRef:4] [4: § 14a odst.2 zákona o místních poplatcích]
<br> (6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení,je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,kdy nastala.[footnoteRef:5] [5: § 14a odst.3 zákona o místních poplatcích]
<br>
Čl.4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl.2 odst.1 činí 500 Kč a je tvořena:
a) z částky 0 Kč za kalendářní XXX a
b) z částky XXX Kč za kalendářní rok.Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok <.>
(2) Skutečné náklady roku 2017 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 92.804,00 Kč a byly rozúčtovány takto: Náklady 92 804 děleno 81 (počet poplatníků) = 1.146 Kč.Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl.4 odst.1 písm. b) vyhlášky ve výši 500 Kč <.>
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby,změny vlastnictví stavby určené k i...

Načteno

edesky.cz/d/2181210

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz