« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - Směrnice na odpisování majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Směrnice na odpisování majetku

Název účetní jednotky: OBEC POHLEĎ
<br>
<br> Sídlo účetní jednotky: OBECNÍ ÚŘAD POHLEĎ
<br> Pohleď 26
<br> 582 91 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
Forma účetní jednotky: Územně samosprávný celek
<br> SMĚRNICE NA ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU
<br> Platnost :
od 1.1.2012
Datum vydání:
28.12.2011
Vydává:
Zastupitelstvo obce Pohleď
<br> Počet stran:
4
<br>
Přílohy:
Příloha č.1 Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce „CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“ dle ČÚS č.708
<br>
Příloha č.2 Dlouhodobý majetek pořízený od roku 2012,s dobou použitelnosti odlišnou od ustanovení směrnice – odpisový plán
<br>
Příloha č.3 Změna odpisového plánu od roku 2012 v závislosti na technickém zhodnocení majetku s vlivem podstatného prodloužení životnosti
<br>
Příloha č.4 Změna odpisového plánu od roku 2012 zjištěná inventarizací majetku
<br> Právní úprava:
<br> -
Zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů
<br> -
Vyhláška č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé vybrané jednotky
<br> · ČÚS č.708 Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky,které vedou účetnictví podle vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
Oddíl I
<br> Obecná část
<br> Čl.1
<br> Zásady pro odepisování majetku
<br> 1.1 <.>
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku budou prováděny podle schváleného odpisového plánu
a dle této směrnice <.>
<br> 1.2 <.>
Účetní jednotka volí odpis dle doby předpokládané doby používání příslušného dlouhodobého majetku,to znamená,že bude volit rovnoměrný způsob odpisování <.>
<br> 1.3 <.>
O účetních odpisech bude účtováno měsíčně <.>
<br> 1.4 <.>
Odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se nevztahuje na pozemky a umělecká díla <.>
<br> Oddíl II
<br> Věcná část
<br> Čl.2
<br> Odpisový plán
<br> 2.1.Pro odpisový plán volí účetní jednotka dobu používání v letech dle přílohy č.1,2 a 3 ČÚS č.708 <,>
<br> Účetní odpisové skupiny a příslušná stanovená doba používání (dle přílohy č.2 ČÚS č.708) :
<br> Účetní odpisová skupina
Stanovená doba používání v letech
<br> I <.>
5
<br> II <.>
8
<br> III <.>
12
<br> IV <.>
20
<br> V <.>
30
<br> VI <.>
50
<br> VII <.>
80
<br>
Dlouhodobý nehmotný majetek a příslušná stanovená doba používání
<br> (dle přílohy č.3 ČÚS č.708 ) :
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
Stanovená doba používání v letech
<br> audiovizuální dílo,software a obdobné produkty
3
<br> nehmotné výsledky výzkumu a vývoje,licence a
<br> obdobná práva a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek s výjimkou studií,záměrů,analýz,plány a obdobných produktů
8
<br> studie,záměry,analýzy,plány a obdobné produkty
30
<br>
Majetek pořízený od roku 2012 :
<br> Pokud bude odhadovaná doba použitelnosti konkrétního majetku neslučitelná s dobou vyjmenovaných druhů majetku v odpisovém plánu,bude pro vyjmenované budovy,stavby a věci,případně ostatní dlouhodobý majetek doplňována příloha č.2 této směrnice o odpisový plán vyjmenovaných budov,staveb,věcí a případně ostatního dlouhodobého majetku.Odpisový plán ve smyslu prodloužení doby použitelnosti konkrétního majetku určí osoba,která s majetkem bude nakládat a to kvalifikovaným odhadem <.>
<br> V případě provedení technického zhodnocení s vlivem podstatného prodloužení životnosti majetku (za podstatný vliv považuje účetní jednotku ¼ doby životnosti) bude změna odpisového plánu řešena individuálně další přílohou této směrnice (příloha č.3 ).Odpisový plán ve smyslu prodloužení doby použitelnosti konkrétního majetku určí pro konkrétní majetek s technickým zhodnocením osoba,která s majetkem bude nakládat a to kvalifikovaným odhadem <.>
2.2 <.>
Metodická část:
<br> 2.2.1 <.>
Účetní jednotka rozhodla,že stanovené % vstupní ceny bude zúčtováno až k okamžiku vyřazení majetku <.>
<br> 2.2.2 <.>
Postup odpisování nebude v průběhu roku měněn <.>
<br> 2.2.3 <.>
U majetku,u něhož není znám okamžik zařazení do užívání,provede účetní jednotka dopočet oprávek ve výši 40 % stanovené doby užívání <.>
<br>
Za majetek,u něhož není znám okamžik zařazení do užívání,se rovněž považuje majetek,u kterého účetní jednotka sice zná dobu zařazení do užívání,ale nemá povědomí,zda majetek byl pořízen jako nový,nebo majetek,pokud v průběhu užívání bylo na něm provedeno technické zhodnocení s podstatným vlivem na prodloužení životnosti <.>
<br> 2.3 <.>
Výpočet roční výše odpisů: Hodnota ocenění majetku v účetnictví /předpokládaná doba používání v letech <.>
<br> Oddíl III
<br> Změny
<br> Čl.3
<br> Změny v postupech
<br> 3.1 <.>
Účetní jednotka rozhodla,že zůstatková cena se stanovením 5 % vstupní ceny bude zúčtována až k okamžiku vyřazení veškerého odpisovaného majetku <.>
<br> 3.2 <.>
Majetek bude evidován v účetní jednotce až do doby jeho vyřazení <.>
<br> 3.3 <.>
Inventarizace dlouhodobého majetku bude probíhat jedenkrát ročně.V rámci této inventarizace bude porovnáván nejen stav majetku vykázan...

Načteno

edesky.cz/d/2181208

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz