« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - Směrnice - finanční kontrola

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Směrnice - finanční kontrola

OBEC POHLEĎ
<br> Směrnice o zabezpečení zákona č.320/2001 Sb.o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
<br> OBECNÍ ÚŘAD POHLEĎ
<br> Obec: Pohleď
<br> Adresa: Pohleď 26,582 91 Světlé nad Sázavou
<br> Směrnici zpracoval: XXXXX XXXXXXXX
<br> Projednáno a schváleno v zastupitelstvu obce: Pohleď
<br> Datum zpracování: 1.11.2014
<br> Směrnice nabývá účinnosti: 1.11.2014
<br> Obsah směrnice:
<br> I.Oddíl: Úvodní ustanovení
<br> Čl <.>
1: Legislativní rámec
<br> Čl <.>
2: Závaznost směrnice
<br> Čl <.>
3: Cíle finanční kontroly
<br> Čl <.>
4: Předmět směrnice
<br> II.Oddíl: Provádění zákona o finanční kontrole
<br> Čl <.>
5: Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací
<br> Čl <.>
6: Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemce dotace,příspěvků,návratné
<br> finanční výpomoci
<br> Č <.>
7: vnitřní kontrolní systém v obci
<br> Čl <.>
8: Obsah a zaměření kontrolní činnosti v rámci finanční kontroly
<br> Čl <.>
9: Předběžná,průběžná a následná kontrola v obci
<br> Čl <.>
10: Vnitřní kontrolní systém u příspěvkových organizací
<br> Čl <.>
11: Zajištění finanční kontroly
<br> Čl <.>
12: Záznamy z řídících finančních kontrol
<br> Čl <.>
13: Zpráva o výsledcích finančních kontrol
<br> III.Oddíl: Závěrečná ustanovení
<br> Čl.14: závěrečná ustanovení
<br> I.Úvodní ustanovení
<br> Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečují hospodaření s veřejnými prostředky <.>
<br> Čl.1 Legislativní rámec
<br> Finanční kontrolu obce upravují následující předpisy:
<br> - zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> - zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví
<br> - zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidel územních rozpočtů
<br> - zákon č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů
<br> (rozpočtová pravidla)
<br> - zákon č.320/2001 Sb.Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě
<br> - zákon č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření
<br> - zákon č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník
<br> - vyhláška č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č <.>
<br> 563/1991 Sb <.>
<br> - vyhláška č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků
<br> - České účetní standardy č.701 až 710 pro účetní jednotky
<br> - vnitřní směrnice obce
<br> - obecně závazné vyhlášky obce
<br> Čl.2 Závaznost směrnice
<br> Podle této směrnice a zásad v ní uvedených postupují zaměstnanci a členové obecní samosprávy,kteří při výkonu své činnosti ovlivňují stav a pohyb veřejných finančních prostředků a jejichž rozhodnutí mají vliv na hospodaření obce a její rozpočet <.>
<br> Čl.3 Cíle finanční kontroly
<br> Hlavními cíli finanční kontroly jsou:
<br> a) Dodržování právních předpisů a opatření přijatých obcí
<br> b) Zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem způsobených porušením právních předpisů,nehospodárným,neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností <,>
<br> c) Včasné a spolehlivé informování vedoucích zaměstnanců obce o nakládání s veřejnými prostředky a o prováděných operacích
<br> d) Hospodárný,efektivní a účelný výkon veřejné správy
<br> Čl.4 Předmět směrnice
<br> Směrnice upravuje:
<br> a) kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací zřizovaných obcí zejména vykonáváním veřejnosprávní kontroly
<br> b) vykonávání veřejnosprávní kontroly u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory,která je jim poskytována z veřejných rozpočtů,tj.z rozpočtu obce.Zahrnuje předběžnou veřejnosprávní kontrolu,průběžnou veřejnosprávní kontrolu a následnou veřejnosprávní kontrolu
<br> c) vytvoření vnitřního kontrolního systému,kterým zajistí vnitřní finanční kontrolu svého hospodaření
<br> II.Provádění zákona o finanční kontrole
<br> Čl.5 Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací
<br> 1) Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací zřizovaných obcí bude vykonávána v souladu se zákonem č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech a podle zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole formou předběžné kontroly,průběžné kontroly a následné kontroly (viz č.11 o veřejnosprávní kontrole)
<br> Obec Pohleď v době schválení této směrnice nemá žádnou příspěvkovou organizaci <.>
<br> 2) Předběžnou kontrolou se rozumí kontrola podkladů předložených žadateli,posouzení,zda jsou operace v souladu s právními předpisy,schváleným finančním plánem,programy,projekty,uzavřenými smlouvami či jiným rozhodnutím o nakládání s veřejnými prostředky <.>
<br> Termín: před schválením rozpočtu
<br> Kontroluje: Starosta,účetní,člen kontrolního nebo finančního výboru zastupitelstva
<br> 3) Průběžnou kontrolou prověřují kontrolní orgány dodržování stanovených podmínek,vypořádání a vyúčtování schválených operací <.>
<br> Termín: průběžně
<br> Kontroluje: starosta,účetní,člen kontrolního výboru zastupitelstva
<br> 4) V rámci následné kontroly se vyhodnocuje: zda údaje odpovídají skutečnostem,zda přezkoumávané operace jsou v souladu s právními předpisy,smlouvami,schválenými ...

Načteno

edesky.cz/d/2181207


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz