« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - Oběh účetních dokladů obecního úřadu Pohleď

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oběh účetních dokladů obecního úřadu Pohleď

OBEC POHLEĎ
<br> SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH OPERACÍ
<br> A NAKLÁDÁNÍ S ROZPOČTOVÝMI PROSTŘEDKY
<br> (Zásady vedení účetnictví,oběhu účetních dokladů a účetních písemností obecního úřadu Pohleď)
<br> Obec Pohleď <,>
<br> IČ: 00179761
<br> se sídlem Pohleď 26,582 91 Světlá nad Sázavou
<br> 1.Schvalování hospodářských operací
<br> 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu,nakládání s prostředky na účtech
<br> Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s bankovním účtem obce má starosta obce – XXXXXXXX XXXXX (příkazce operace) <.>
<br> Zastupitelstvo obce určilo následující osoby oprávněné disponovat s prostředky na účtech obce:
<br> - místostarosta XXXXX XXXXXX – zástupce starosty (pověřený příkazce operace)
<br> - hospodářka XXXXX XXXXXXXX (hlavní účetní a správce rozpočtu)
<br> X.X.Související předpisy a normy
<br>  
<br> Hospodaření obce Pohleď a z toho vyplývající hospodářské operace a účetnictví jsou upraveny zejména následujícími základními předpisy:
<br> - zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní řízení),ve znění pozdějších předpisů
· zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů
<br> · zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> · zákonem č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů
· zákonem č.565/1990 Sb.o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů
· zákonem č.420/2004 Sb.o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO,ve znění pozdějších předpisů
· zákonem č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů
· zákonem č.280/2009 Sb.daňový řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> · zákonem č.586/1992 Sb.o daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů
<br> · vyhláškou Ministerstva financí č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů
<br> · vyhláškou 410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> · vyhláškou 383/2009 Sb <.>,o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do CSÚIS a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),ve znění pozdějších předpisů
<br> · vyhláškou Ministerstva financí č.416/2004 Sb <.>,kterou se provádí zákon č.320/2001Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě,ve znění pozdějších předpisů
<br> · vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků,ve znění pozdějších předpisů
<br> · vyhláškou č.212/2013 Sb <.>,o schválení účetní závěrek vybraných účetních jednotek,ve znění pozdějších předpisů
<br> · českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky,které vedou účetnictví podle vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,tj.účetní standardy č.701 - 710 <.>
<br> 1.3.Dispozice s rozpočtovými prostředky
<br> Obec vypracovává roční rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový výhled v třídění podle platné rozpočtové skladby a uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a provádí pravidelnou,systematickou a úplnou kontrolu svého hospodaření.Změny rozpočtu schvaluje zastupitelstvo obce na základě rozpočtových opatření,které se evidují podle časové posloupnosti <.>
<br> Rozpočtovým opatřením je:
<br> a) Přesun rozpočtových prostředků.Při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují,aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů
<br> b) Použití nových,rozpočtem nepředvídatelných příjmů k úhradě nových,rozpočtem nezajištěných výdajů,čímž se zvýší celkový objem rozpočtu
<br> c) Vázání rozpočtových výdajů,jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů,tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje <.>
<br> 2.Oběh účetních dokladů
<br> 2.1 Vedení účetnictví
<br> Vedení účetnictví zabezpečuje zastupitelstvem obce pověřený pracovník - hospodářka XXXXX XXXXXXXX.Účetnictví a všechny účetní sestavy jsou zpracovávány počítačově v programu FENIX,který spravuje firma Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Účetnictví obce upravuje zákon č.563/1991 S <.>,o účetnictví ve znění pozdějšcích předpisů,vyhláška 410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějšcích předpisů,pro účetní jednotky,které jsou územními samosprávnými celky,příspěvkovými organizacemi,státními fondy a organizačními složkami státu a České účetní standardy pro územní samosprávné celky,příspěvkové organizace,státní fondy a organizační složky státu (č.701 až 710) <.>
<br> 2.2 Účetní doklady
<br> Účetní doklady jsou originální písemnosti,které musí mít tyto náležitosti:
<br> a) Označení účetního dokladu,nevyplývá-li z jeho obsahu alespoň nepřímo <.>
<br> b) Popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků,nevyplývá-li z účetního dokladu alespoň nepřímo <.>
<br> c) Peněžní částku nebo údaj o množství a ceně <.>
<br> d) Datum vyhotovení účetního dokladu <.>
<br> e) Datum uskutečnění účetního případu,není-li shodně s datem podle pís...

Načteno

edesky.cz/d/2181205

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz