« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - ZŘIZOVACÍ LISTINA - hasiči

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZŘIZOVACÍ LISTINA - hasiči

OBEC POHLEĎ
<br> ZŘIZOVACÍ LISTINA
<br> jednotky sboru dobrovolných hasičů
<br> POHLEĎ
<br> Obec Pohleď se sídlem Pohleď 26,582 91 Světlá nad Sázavou s účinností od 17.2.2008
<br> zřizuje usnesením zastupitelstva obce Pohleď č.: XIII/2008 ze dne: 17.2.2008 :
<br> JEDNOTKU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (dále jen „j.SDH o“ na základě § 68 odst.1/zákona ČNR č.133/1985 Sb.O požární ochraně (úplné znění č.67/2001 Sb.),dále jen „zákon o PO“
<br> 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE
<br> Název: Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Pohleď
<br> se sídlem Pohleď,582 91 Světlá nad Sázavou
<br> Evidenční číslo jednotky SDH obce : ….<.>.<.>.<.> <.>
<br> 2.PŘEDMĚT ČINNOSTI
<br> Základní úkoly jednotky SDH obce Pohleď:
<br> a) Provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků <,>
<br> b) Provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech <,>
<br> c) Spolupracuje při zdolávání požárů a záchranných pracích při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech s ostatními hasičskými jednotkami,útvary Policie ČR a dalšími orgány podle zvláštních předpisů <,>
<br> d) Plní dále úkoly uvedené v § 70 odst.1/ zákona o PO a při své činnosti se řídí obecně závaznými předpisy a dále předpisy vydanými starostou obce,jako například „řády služeb“ <,>
<br> e) Činnost vykonávaná j.SDH o.je hrazena z prostředků obce,vyjma případů uvedených v § 29 odst.2/ písm.c) zákona o PO <.>
<br> 3.MAJETEK A VYBAVENÍ J.SDH O <.>
<br> K zajištění úkolů užívá jednotka SDH obce majetek obce,případně majetek jiných subjektů.Do vybavení jednotky SDH obce může být zahrnuta požární technika a jiné věcné prostředky požární orchrany,pokud byly určeny k používání v požární ochraně Ministerstva Vnitra <.>
<br> 4.VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI
<br> Své základní úkoly plní jednotka SDH obce především na území své obce.Na území jiných obcí plní tyto úkoly podle požárního poplachového plánu okresu
<br> 5.VELENÍ V  JEDNOTCE SDH OBCE
<br> a) Velitele jednotky SDH obce po vyjádření HZS kraje Vysočina k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele,jmenuje a odvolává starosta obce
<br> b) Velitel jednotky SDH obce zodpovídá obecnímu úřadu za připravenost jednotky SDH obcek plnění stanovených úkolů a dále odpovídá za veškerou činnost jemu podřízené jednostce SDH obce
<br> c) Členové jednotky SDH obce jsou činností v jednotce podřízeni veliteli jednotky SDH obce
<br> d) Podmínky pro výkon funkce velitele jednotky SDH obce jsou specifikovány zákonem o PO a prováděcí vyhláškou.Specifikace dalších podmínek mohou býr dohodnuty obecním úřadem v „Dodatku k dohodě o členství v jednotce SDH obce ve spojení se jmenováním velitelem jednotky SDH obce!
<br> 6.POČETNÍ STAV JEDNOTKY SDH OBCE :
<br> Jednotku SDH obce tvoří jedno Požární družstvo
<br> Celkový početní stav je 10 členů jednotky SDH obce
<br> Jednotka SDH obce má jednoho velitele jednotky SDH obce
<br>
<br> jednoho zástupce velitele jednotky SDH obce
<br> jednoho velitele družstva
<br>
jednoho zástupce velitele družstva
<br>
<br> tři strojníky
<br>
<br> tři hasiče <.>
<br> 7.ČLENSTVÍ V JEDNOTCE SDH OBCE
<br> Činnost v  jednotce SDH obce se vykonává na základě dohody o členství v  jednotce SDH obce,uzavřené mezi uchazečem o členství v jednotce SDH obce,který musí být starší než 18 let a mezi obcí <.>
<br> 8.ÚRAZY A ŠKODY
<br> Způsob odškodnění úrazů a úmrtí členů j.SDH o.a vznik škod vzniklých činností jednotce SDH obce řeší obecně závazné právní předpisy <.>
<br> V Pohledi,dne: 17.2.2008
<br> Razítko obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ……………………………
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXX - starosta obce
<br> PAGE
X

Načteno

edesky.cz/d/2181204

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz