« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - Zřizovací listina místní knihovna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zřizovací listina místní knihovna

OBEC POHLEĎ
<br> obec Pohleď vydává,na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 17.2.2007 a v souladu se zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,zák.č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zák.č.257/2001 Sb <.>,knihovním zákonem
<br> Z ř i z o v a c í l i s t i n u
<br> Místní knihovny v obci POHLEĎ
<br> organizační složky obce (dále jen knihovna)
<br> Čl.1
<br> Označení zřizovatele
<br> Obec POHLEĎ,okres Havlíčkův Brod IČO: 00179761
<br> Čl.2
<br> Název a sídlo organizační složky
<br> Název organizace: Místní knihovna Pohle <,>
<br> organizační složka Obce Pohleď
<br> sídlo a adresa organizace: Pohleď 26,582 91 Světlá nad Sázavou
<br> Knihovna je organizační složkou obce,nemá právní subjektivitu,nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se <.>
<br> Čl.3
<br> Účel zřízení a předmět činnosti
<br> Vymezení účelu zřízení:
<br> Místní knihovna v Pohledi je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb při zachování rovných podmínek pro všechny občany,uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2 písm.a) a § 3 odst.1) písm.c) zákona č.257/2001 Sb <.>
<br> Vymezení předmětu činnosti:
<br> 1.Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení <.>
<br> 2.Knihovna buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury,shromažďuje,zpracovává,uschovává a poskytuje informace o obci <.>
<br> 3.Poskytuje meziknihovní služby (výpůjční,informační a reprografické) <.>
<br> 4.Poskytuje bibliografické,referenční a faktografické informace (ústní i písemné) <.>
<br> 5.Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů,zejména z oblasti státní správy a samosprávy <.>
<br> 6.Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům,ke kterým má bezplatný (nebo i placený) přístup,pomocí telekomunikačního zařízení <.>
<br> 7.Poskytuje reprografické služby <.>
<br> 8.Pořádá exkurze,besedy,přednášky,výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce.Spolupracuje s dalšími organizacemi v obci <.>
<br> 9.Veřejně předvádí audiovizuální díla v souvislosti se svým hlavním předmětem činnosti <.>
<br> 10.Bude-li knihovna zaregistrována v registru veřejných knihoven vedeného MK ČR,pak při plnění svých hlavních činností spolupracuje s Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě,která je pověřena regonálními funkcemi <.>
<br> 11.Obsah,formy a rozsah spolupráce jsou předmětem samostatné smlouvy mezi Obcí Pohleď a Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě <.>
<br> 12.Podmínky,za nichž jsou služby poskytovány,jsou uvedeny ve Výpůjčním řádu <.>
<br> Čl.4
<br> Označení osob oprávněných jednat za organizační jednotku
<br> 1.Knihovník,který je oprávněn jednat za knihovnu,je jmenován a odvoláván zastupitelstvem obce,jmenování má písemnou formu <.>
<br> 2.Knihovník je zaměstnancem zřizovatele <.>
<br> 3.Knihovník je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny,za hospodaření s obecním majetkem,svěřeným jí do užívání i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele <.>
<br> 4.Knihovník předkládá zřizovateli ke schválení Výpůjční řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny <.>
<br> Čl.5
<br> Vymezení majetku,k němuž má knihovna právo hospodaření
<br> 1.Obec Pohleď svěřuje knihovně do užívání za účelem zajištění jejího provozu tento svůj:
<br> a) hmotný majetek:
<br> · dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě celkem 0,- Kč
<br> (hodnota majetku je vyjádřena na základě výsledků inventury provedené ke dni 31.12.2007)
<br> · drobný dlouhodobý majetek v hodnotě celkem: 148 000,- Kč
<br> (hodnota majetku je vyjádřena na základě výsledků inventury provedené ke dni 31.12.2007)
<br> b) nehmotný majetek v hodnotě celkem 0,- Kč (hodnota majetku je vyjádřena na základě výsledků inventury provedené ke dni 31.12.2007)
<br> 2.Knihovna není oprávněna svěřený majetek obce dále půjčovat nebo s ním nakládat tak,aby byl změněn charakter a původní účel věci <.>
<br> Čl.6
<br> Hospodaření knihovny
<br> 1.Knihovna není samostatnou účetní jednotkou <.>
<br> 2.Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce <.>
<br> 3.Hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatel pravidelně kontroluje prostřednictvím určeného pracovníka paní Marií Marešovou,nebo finančním výborem obce Pohleď <.>
<br> Čl.7
<br> Závěrečná ustanovení
<br> 1.Knihovna je zřízena na dobu neurčitou <.>
<br> 2.Ruší se Statut místní lidové knihovny <.>
<br> 3.Tato zřizovací listina vstupuje v platnost dnem 17.2.2008 <.>
<br> V Pohledi,dne 17.února 2008
<br> Za zřizovatele:
<br> razítko obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> …………………………………………… <.>
<br> XXXXXXXX XXXXX - starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/2181203


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz