« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - Obecně závazná vyhláška o stanovení místního poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška o stanovení místního poplatku ze psů

OBEC POHLEĎ
<br> Obecně závazná vyhláška č.2/2011
o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Pohleď se na svém zasedání dne 15.února 2011,usnesením č.2/4/2011 usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Pohleď touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) <.>
(2) Řízení o poplatcích vykonává starosta a hospodářka obce (dále jen „správce poplatku“).[footnoteRef:1] Na toto řízení se vztahuje zákon č.280/2009 Sb <.>,daňový řád (dále jen daňový řád),není-li zákonem č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších poplatků,stanoveno jinak.[1: § 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích)]
<br> Čl.2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.[footnoteRef:2] [2: § odst.1 zákona o místních poplatcích]
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[footnoteRef:3] [3: § 2 odst.2 zákona o místních poplatcích]
<br>
Čl.3
Vznik a zánik poplatkové povinností
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den,kdy pes dovršil stáří tří měsíců,nebo v den,kdy nabyl psa staršího tří měsíců <.>
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci,ve kterém změna nastala,nové příslušné obci.[footnoteRef:4] [4: § 2 odst.3 a 4 zákona o místních poplatcích]
<br> (3) Poplatková povinnost zaniká dnem,kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např.úhynem psa,jeho ztrátou,darováním nebo prodejem),přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc,ve kterém taková skutečnost nastala <.>
Čl.4
Lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti
(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku.Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti <.>
<br> (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena <.>
<br> (3) V ohlášení držitele psa uvede[footnoteRef:5] [5: § 14a odst.1 zákona o místních poplatcích]
<br>
a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název nebo obchodní firmu,obecný identifikátor,byl-li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,místo podnikání,popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,v případě že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka <,>
<br> c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinností,zejména stáří a počet držených psů,včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku <.>
<br> (4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení,je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,kdy nastala.[footnoteRef:6] [6: § 14a odst.3 zákona o místních poplatcích]
<br> Čl.5
Sazba poplatku
V obci rodinném domě a stavbě pro individuální rekreaci je z každého psa stanovena ve výši 50,- Kč <.>
<br> Čl.6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30.9.příslušného kalendářního roku <.>
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1,je poplatek splatný nejpozději do 15.Dne měsíce,který následuje po měsíci,ve kterém poplatková povinnost vznikla <.>
<br>
Čl.7
Osvobození
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa,který je:
a) Osoba nevidomá,bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením,které byl přiznán III.Stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob <,>
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
d) osoba,které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.[footnoteRef:7] [7: § 2 odst.2 zákona o místních poplatcích]
<br>
Čl.8
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši,vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[footnoteRef:8] [8: § 11 odst.1 zákona o místních poplatcích]
<br> (2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[footnoteRef:9] [9: § 11 odst.3 zákona o místních poplatcích]
<br>
Čl.9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obec Pohleď č.2/2003o místním poplatku ze psů ze dne 10.12.2003 ...

Načteno

edesky.cz/d/2181202


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz