« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - Obecně závazná vyhláška - odpady

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška - odpady

OBEC POHLEĎ
Obecně závazná vyhláška obce PODHLEĎ
o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem
<br> OBEC POHLEĎ
Obecně závazná vyhláška
Obce Pohleď
Č.1/2011
O stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pohleď
<br> Zastupitelstvo obce Pohleď se na svém zasedání dne 15.Února 2011,usnesením č.2/4/2011 usneslo vydat na základě § 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o obcích“),tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Pohleď,včetně nakládání se stavebním odpadem[footnoteRef:1]1).[1: 1) Vyhláška č.381/2001 Sb <.>,kterou se stanoví Katalog odpadů,Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)]
<br> Čl.2
Třídění komunálního odpadu
<br> 1) Komunální odpad se třídí na:
a) tříděný odpad,kterým je papír,nápojové kartony,sklo,plast,včetně PET lahví <,>
b) objemný odpad <,>
c) nebezpečné složky komunálního odpadu <,>
d) směsný odpad <.>
e)
2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst.1 písm.a),b),c) <.>
Čl.3
Shromažďování tříděného odpadu
<br> 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob <.>
<br> 2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny
- v horní části obce – „za budovou obecního úřadu“
- v dolní části obce – „u cesty k vlakové zastávce“
<br> 3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Sklo – barva černá
b) Plasty,PET lahve – barva žlutá
<br> Čl.4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
<br> Sběr a svoz nebezpečných složek komunálních odpadů[footnoteRef:2]2) je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.[2: 2) Vyhláška č.381/2001 Sb <.>,kterou se stanoví Katalog odpadů,Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)]
<br> Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve sběrném dvoře,který je umístěn ve Světlé nad Sázavou <.>
<br> Čl.5
Sběr a svoz objemného odpadu
<br> 1) Objemný odpad je takový odpad,který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např.koberce,matrace,nábytek,---)
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně (v případě potřeby občanů i vícekrát v roce) jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených.Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu <.>
3) Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře,který je umístěn ve Světlé nad Sázavou <.>
Čl.6
Shromažďování směsného odpadu
<br> 1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob.Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou
<br> a) typizované sběrné nádoby – popelnice zelené barvy určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu
b) odpadkové koše,které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci,sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu <.>
2) Stanoviště sběrných nádob jsou místa,kde jsou sběrné nádoby trvale umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou.Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů <.>
<br> Čl.7
Nakládání se stavebním odpadem
<br> 1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad.Stavební odpad není odpadem komunálním <.>
<br> 2) Stavební odpad lze použít,předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem <.>
<br> 3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner,který bude přistaven a odvezen za úplatu.Objednávky přijímá obecní úřad,popřípadě objednat přímo u Technických a bytových služeb města Světlá nad Sázavou <.>
<br>
Čl.8
Závěrečná ustanovení
<br> 1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Pohleď z roku 1999 O nakládání s komunálním a stavebním odpadem <.>
<br> 2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.březen 2011
<br>
<br>
………………………………
XXXXXXXX XXXXX
Starosta
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 15.února 2011
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 1.března 2011
<br>
4

Načteno

edesky.cz/d/2181200

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz