« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - Závěrečný účet obce Pohleď za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2017 lv Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestaveni: 19,1„2018 20:15:13
<br> Název účetní jednolky: Obec Pohled Sídlo: Pohled 26
<br> Pohled
<br> 582 91 Světlá nad Sázavou Právní forma: územní samosprávný celek IČO :00179151
<br> A.1 <.>
<br> nformace podle 57 odst.? zákona
<br> Účetní jednotka bude i nadále účtovat o skutečnostech,které jsou předmětem účetnictví a to do období s nímž úterní skutečnosti časové i věcně souvisejí.Úř.-etní jednotka bude 1 nadále pokračovat ve své ČíUnOS'Ll & nenastane u ní žádná skutečnost,která by ji omezovala nebo ]i zabraňovala \: této činnosti pokračovat ] <.>
<br> v dohledné budoucnosti <.>
<br> A2,nformace podle 97 odst.! zakona
<br> Účetní jednotka vede své účetnictví na základě příslušných zákonů a vyhlášek a standardů (tj.dle vyhlášky
<br> č.410/2009 ve znění pozdějších předplsú) <.>
<br> A 3„ Informace podle 5? míst!) zákona
<br> Použita metody Inq.Schneiderová <.>
<br> FENIX,Výkaznictví 8.31.005 Strana 1
<br> Tisk: 2712018 12:11:59
<br> Příloha
<br> 5estavená k 31122017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okam “ sestavení: 1912018 20:16:13
<br> Název účetní jednotky: Obec Pohled Sídlo: Pohledl 26
<br> Pohlaď
<br> 582 91 Světlá nad Sázavou Právní forma: uzemni samosprávný celek iCo :00179761
<br> Inlormace podle 57 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo
<br> položky Nazev po íozky
<br> Pod mzvahový účet
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BÉŽNÉ MINU—LÉ
<br> PI Majetek a závazky učetrií jednotky
<br> 1 2 3 4 5
<br> Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Vyrazena? pohledávky
<br> Wřazené závazky
<br> Oslatnl majetek
<br> Krátkodobé podm pohledavky z transferu a krátkodobě podn-i.závazky z transferů
<br> Kr.podm.pohledávky 2 ptedfin.tranSTerú Ki.podm.závazky z píedňn transleri';
<br> Kr podm.pohledávky za zahral-i transferu Kr podm.závazky ze zahran translerú Ostat ' r.podm pohledávky: transleru Oslatnl kr.podm závazky z tr...
Výkaz zisku a ztrát
Výkaz zisku a ztráty
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> (v
<br> Název účetní jednotky: Obec Pohleď Sídlo: Pohleď 26 Pohleď 582 91 Světlá Právní forma: územní IČO: 00179761
<br> nad Sázavou samOSprávný celek
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení:
<br> 19.1.2018 20:15:51
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> |Synte|
<br> BEZNÉ
<br> | MINULÉ
<br> ltíckýl ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
<br> ] účet|
<br> Hlavni činnOst
<br> Hospodářská |
<br> Cl
<br> Hlavni \ činnost \
<br> Hospodářská
<br> l Spotřeba materiálu
<br> 2 Spotřeba energie
<br> 3 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 4.Prodané zboží
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku
<br> 6 Aktivace oběžného majetku
<br> 7 Změna stavu zásob vlastní výroby 8 Opravy a udržování
<br> 9 Cestovné
<br> Náklady na reprezentací
<br> Aktivace vnitroorqanizačních služeb Ostatní služby
<br> Mzdové náklady
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> Jiné sociální pojištění
<br> Zákonné sociální náklady
<br> Jiné sociální náklady
<br> Daň silniční
<br> Daň z nemovitostí
<br> Jiné daně a poplatky
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> Výkaznictví 8.31.005
<br> Strana 1
<br> 212
<br> 215 336 59
<br> 10
<br> 100,00 843,00
<br> 533,73 327,00 185,00
<br> 599 416,75
<br> 464,00
<br> 231 350
<br> 171,26 288,00 320,00
<br> Tisk: 27.1.2018 12:10:07
<br> IČO: 00179761 Výkaz zisku a ztráty (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Obec Pohleď ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVRZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2017
<br> | | | |Synte\ BEZNÉ \ MINULÉ Císlo \ Název položky |tický\ —————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | účet\ Hlavní \ Hospodářská \ Hlavní \ Hospodářská | | \ činnost \ cinnost \ činnost \ činnost
<br> 26.Manka & Škody 547
<br> 27.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 133...
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY
<br> Nazev účetní jednotky: Obec Pohleď
<br> Sídlo
<br> Právní forma: 00179761
<br> IČO:
<br> Pohleď 26 Pohled
<br> 582 91 Světla územní
<br> nad Sázavou samosprávný celek
<br> (v Kč <,>
<br> okamžik sestaveni:
<br> Rozvaha
<br> sestavena k 31.12.2017 s přesností na dvě desetinná místa) 19.1.2018 20:15:51
<br> REGIONÚ SOUDRŽNOSTÍ
<br> OBDOBÍ |Synte| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
<br> Číslo
<br> položky
<br> ltickýl BÉŽNÉ
<br> | účet| ———————————————————————————————————————————————————— |
<br> | | BRUTTO \ KOREKC
<br> E
<br> \ MINULÉ
<br> <.>
<br> <
<br> <.>
<br> Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software
<br> Ocenitelna prava
<br> Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> Pozemky Kulturní předměty Stavby
<br> Samostatné hmotne movité věci a soubory hm.m.věcí
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> Výkaznictví 8.31.005
<br> 18 164
<br> 18 114
<br> 593 37
<br> 772
<br> Strana 1
<br> 49 275,00
<br> Tisk:
<br> 49
<br> 27.1.2018 12:10:07
<br> IČO:
<br> 00179761 Obec Pohleď
<br> Rozvaha (
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ
<br> v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2017
<br> Číslo
<br> HmmvmWP—m
<br> <.>
<br> c
<br> <.>
<br> OBDOBÍ
<br> |
<br> | |Synte| —————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Název položky Itickýl BÉŽNÉ | | účet| ———————————————————————————————————————————————————— & MINULÉ |
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účast...
FIN 2 -22 M
Ministerstvo financí vÝKAz PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Pohleď Pohleď 26 Pohled 582 91 Světlá nad Sázavou
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Fin 2 — 12 M
<br> Schválený Rozpočet Paragraf Položka rozpočet po změnách
<br> “.fyz.os.z XXX.výd.Č.XX XXX,XX X 500,00 j.fýz.os.z kapit.výn.18 000,00 21 500,00 0000 1121 Daň jmů právnických osob 190 000,00 228 000,00 0000 1122 Daň jmů práv.osob za obce 20 520,00 93 670,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 390 000,00 462 000,00 0000 1340 Popl.za prov.sys.1ikv.kom.odp.20 000,00 15 600,00 0000 1341 Poplatek ze psů 1 500,00 1 100,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 25 000,00 24 300,00 0000 1361 Správní poplatky 1 000,00
<br> 0000 1382 Daň z odvodu loterii a jiných 3 500,00 5 800,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 170 000,00 162 000,00 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 18 500,00 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR—s.d.vzt.57 800,00 57 800 00 0000 4116 Ost.neinv.prij.transfery ze SR 5 520,00 0000 4122 Neinv.přijate transf.od krajů 120 000,00 1036 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 200 000,00 148 180,00 1036 Správa v lesním hospodářství 200 000,00 148 180,00 2310 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 900,00 2310 Pitná voda 10 000,00 10 900,00 3412 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00
<br> 3412 Sport.zařízení v majetku obce 1 000,00
<br> 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní Čin.6 688 00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00
<br> 161 18 57
<br> 120 148 148 10 10
<br> 230,00 96,9 99,7
<br> 718,08 163,4 98,6 586,86 95,1 99,7
<br> 800,00 100,0 100,0
<br> 151,00 74,1 100,0 151,00 74,1 100,0 900,00 109,0 100,0 900,00 109,0 100,0
<br> FENIX,Výkaznictví 8.31.005 Strana 1
<br> 27.1.2018 12:10:06
<br> IČO: 00179761 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÉNÍ ROZPOČTU Úsc,DSO A RR (v Kč) Obec Pohleď sestavený k 31.12.2017 I.Rozpočtové p...
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava / Stejnopis č.: z;
<br> v
<br> C.j.: KUJI 33067i2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pohled'
<br> se sídlem Pohled' 26,582 91 Světlá nad Sázavou,IČO: 00179761 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 16.listopadu 2017 podle 5 5 odst.3 zákona (1420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samOSprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.prosince 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 3.května 2018 jako konečné přezkoumán na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 3.května 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Pohleď Pohled“ 26 582 91 Světlá nad Sázavou
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložil: XXXXXXXX XXXXX - starosta
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava.IČO: 70890749 ID datove schránky: ksab3eu,e—mail: posta©kr—vysocina.cz
<br> A.Výslec_l_ek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Pohled“ nebyly zjištěny chyby a nedostatky svýjimkou nedostatků zjištěných pří dílčím přezkoumání,které nebyly napraveny a jsou uvedeny v části C zprávy <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání Pří dílčím přezkoumání hospodaření obce Pohled' byly využit...
Závěrečný účet obce Pohleď za rok 2017

Závěrečný účet obce Pohleď za rok 2017:
(podle §17 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017:
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operací jsou součástí tabulkové přílohy „Závěrečný účet za rok 2017“ vytvořené programem Fenix <.>
<br>
<br>
<br>
Plnění k  31.12.2017
<br>
%
Třída 1 – daňové příjmy
1 244 416,75 Kč
<br> 99,8 %
Třída 2 – nedaňové příjmy
<br>
177 938,84 Kč
<br> 99,9 %
<br> Třída 3 – kapitálové příjmy
<br>
56 000,00 Kč
<br> 100 %
<br> Třída 4 - přijaté transfery
<br>
201 820,00 Kč
<br> 100 %
<br> Příjmy celkem:
<br>
1 680 175,59 Kč
<br> 99,9 %
<br> Třída 5 – běžné výdaje
<br> 1 050 293,85 Kč
99,7 %
<br> Třída 6 – kapitálové výdaje
<br>
0,00 Kč
0 %
<br> Výdaje celkem:
<br>
1 050 293,85 Kč
99,7 %
<br> Třída 8 – financování
<br>
- 629 881,74 Kč
Komentář:
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby,údaje o celkovém hospodaření obce Pohleď jsou k nahlédnutí na obecním úřadu v Pohledi a zveřejněny na elektronické úřední desce obce Pohleď - http://www.pohled-ves.cz/
· Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC - FIN 2-12M sestavený k 31.12.2017
· Rozvaha ÚSC sestavená k 31.12.2017
· Výkaz zisku a ztráty ÚSC sestavený k 31.12.2017
· Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2017
K překročení daňových a nedaňových příjmů došlo téměř u všech položek,a proto byla provedena rozpočtová změna k 31.12.2017.Běžné výdaje v několika položkách byly překročeny na úkor jiných položek,které nebyly realizovány <.>
<br> 2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:
Dotace do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem 201 820,00 Kč
Rozpis přijatých dotací:
<br> 4111 - dotace z VPS SR (volby) 18 500,00 Kč
<br> 4112 - běžná neinvestiční dotace na správu
<br> 57 800,00 Kč
4116 - dotace ze SR (pěstební činnosti lesy) 5 520,00 Kč
4122 - dotace program obnovy venkova
120 000,00 Kč
<br> Všechny tyto dotace byly zcela vyčerpány a řádně vyúčtovány <.>
3) Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2017:
<br> 018 Drobný dlouhodobý majetek 18 437,00 Kč
<br> 019 Drobný dlouhodobý majetek 164 220,00 Kč
<br> 021 0200 Budovy pro služby obyvatelstvu 1 374 816,10 Kč
<br> 021 0400 Komunikace a veřejné osvětlení 282 082,00 Kč
<br> 021 0500 Jiné inženýrské sítě 2 645 707,40 Kč
<br> 021 0600 Ostatní stavby + vodní díla 2 042 926,40 Kč
<br> 022 Dopravní prostředky 199 900,00 Kč
<br> 028 Drobný hmotný majetek 772 895,50 Kč
<br> 078,079,081,082,088 – oprávkové účty 3 537 367,50 Kč
<br> 031 0200 Pozemky - lesy 1 472 456,00 Kč
<br> 031 0300 Pozemky – trvalý travní porost 79 444,00 Kč
031 0301 Pozemky – trvalý travní porost – (zatížené VB) 4 155,00 Kč
<br> 031 0400 Pozemky – zastavěná plocha 40 100,00 Kč
<br> 031 0500 Pozemky – orná půda,komunikace a ostatní 702 757,00 Kč
<br> 031 0501 Pozemky – orná půda,komunikace a ostatní (zatížené VB) 57 131,00 Kč
<br> 031 0600 Pozemky zatížené předkupním právem 14 663,00 Kč
<br> 032 Umělecké předměty 45 550,00 Kč
<br> 069 Finanční majetek 25 000,00 Kč
<br> 112 Materiál na skladě 0,00 Kč
<br> 231 0100 Běžný účet 1 095 602,90 Kč
<br> 231 0200 Účet u ČNB 211 516,31 Kč
<br> 261 Pokladna 0,00 Kč
<br> 263 Ceniny 48,00 Kč
<br> 311 Odběratelé 131 467,00 Kč
<br> 314 0100 Zálohy plyn 1 000,00 Kč
<br> 314 0200 Zálohy elektřina 3 300,00 Kč
<br> 315 0100 Záloha na poplatky za vodné 600,00 Kč
<br> 315 0200 Záloha na poplatky z kom.odpadu 400,00 Kč
<br> 315 0300 Záloha na poplatky ze psů 0,00 Kč
<br> 321 Dodavatelé 0,00 Kč
<br> 331 Zaměstnanci 17 067,00 Kč
<br> 336 Zálohy na soc.pojištění 2 835,00 Kč
<br> 337 Zálohy na zdrav.pojištění 2 680,00 Kč
<br> 341 0300 Záloha na daň z příjmů 21 470,00 Kč
<br> 342 0100 Zálohy na daň 4 005,00 Kč
<br> 401 Jmění účetní jednotky 9 745 299,55 Kč
<br> 403 Dotace na pořízení dl.majetku 95 953,86 Kč
<br> 406 Oceňovací rozdíly 2 349 815,50 Kč
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,00 Kč
<br> 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 347 922,78 Kč
<br> 455 Půjčka od RWE 0,00 Kč
<br> 901 Podrozvahový účet 9 377,30 Kč
<br> 902 Podrozvahový účet 162 476,60 Kč
<br> 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017:
Přezkoumání hospodaření provedli kontroloři,pověření Krajským úřadem Kraje Vysočiny Odboru kontroly,oddělení Přezkoumání hospodaření obcí <.>
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 5.prosince 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 3.května 2018 jako konečné přezkoumání <.>
Dle výroku kontrolorů pověřených Krajským úřadem Kraje Vysočina provést kontrolu hospodaření obce Pohleď nebyly zjištěny chyby a nedostatky s výjimkou nedostatku zjištěném při dílčím přezkoumání (- tj.ZO schválilo Závěrečný účet obce za rok 2016 na jednání dne 13.4.2017,informace o nápravě chyb však byla doručena krajskému úřadu až dne 7.6.2017,čímž...

Načteno

edesky.cz/d/2181199

Meta

Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz