« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - Závěrečný účet obce Pohleď za rok 2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet Obce Pohleď za rok 2015:
(podle §17 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015:
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operací jsou součástí tabulkové přílohy „Závěrečný účet za rok 2015“ vytvořené programem Fenix <.>
<br>
<br>
<br>
Plnění k  31.12.2015
<br>
%
Třída 1 – daňové příjmy
1 001 596,31 Kč
<br> 99,5 %
<br> Třída 2 – nedaňové příjmy
<br>
321 047,16 Kč
<br> 99,5 %
<br> Třída 3 – kapitálové příjmy
<br>
0,00 Kč
<br> 0 %
<br> Třída 4 - přijaté transfery
<br>
218 029,00 Kč
<br> 100 %
<br> Příjmy celkem:
<br>
1 540 673,07 Kč
<br> 100 %
<br> Třída 5 – běžné výdaje
<br> 1 413 855,40 Kč
98,8 %
<br> Třída 6 – kapitálové výdaje
<br>
0,00 Kč
0 %
<br> Výdaje celkem:
<br>
1 413 855,40 Kč
100 %
<br> Třída 8 – financování
<br>
- 126 817,67 Kč
Komentář:
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby,údaje o celkovém hospodaření obce Pohleď jsou k nahlédnutí na obecním úřadu v Pohledi a zveřejněny na elektronické úřední desce obce Pohleď
<br> · Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC - FIN 2-12M sestavený k 31.12.2015
· Rozvaha ÚSC sestavená k 31.12.2015
<br> · Výkaz zisku a ztráty ÚSC sestavený k 31.12.2015
<br> · Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015
<br> K překročení daňových a nedaňových příjmů došlo téměř u všech položek,a proto byla provedena rozpočtová změna.Běžné výdaje v několika položkách byly překročeny na úkor jiných položek,které nebyly realizovány <.>
2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:
Dotace do rozpočtu obce za rok 2015 činily celkem 218 029,00 Kč
Rozpis přijatých dotací:
<br> 4112 - běžná neinvestiční dotace na správu
<br> 54 400,00 Kč
4116 - dotace Aktivní politika zaměstnanosti 58 629,00 Kč
<br> 4122 - dotace program obnovy venkova
105 000,00 Kč
<br> Všechny tyto dotace byly zcela vyčerpány a řádně vyúčtovány <.>
<br> 3) Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2015:
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 11 237,00 Kč
<br> 019 Ostatní drobný dlouhodobý majetek 164 220,00 Kč
021 Budovy + stavby
6 345 531,90 Kč
022 Samostatné movité věci 199 900,00 Kč
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br>
691 692,50 Kč
031 Pozemky
2 135 302,00 Kč
<br> 032 Umělecké předměty 45 550,00 Kč
<br> 069 Finanční majetek 25 000,00 Kč
<br> 231 0100 Běžný účet 618 581,89 Kč
<br> 231 0200 Účet u ČNB 54 947,51 Kč
<br> 261 Pokladna 0,00 Kč
<br> 263 Ceniny 143,00 Kč
<br> 314 0100 Zálohy plyn 9 800,00 Kč
<br> 314 0200 Zálohy elektřina 6 720,00 Kč
<br> 315 0100 Záloha na poplatky za vodné 3 300,00 Kč
<br> 315 0200 Záloha na poplatky z kom.odpadu 3 800,00 Kč
<br> 315 0300 Záloha na poplatky ze psů 0,00 Kč
<br> 321 Dodavatelé 31 000,00 Kč
<br> 331 Zaměstnanci 21 836,00 Kč
<br> 336 Zálohy na sociálního pojištění 4 524,00 Kč
<br> 337 Zálohy na zdravotního pojištění 3 405,00 Kč
<br> 341 0300 Záloha na daň z příjmů 20 520,00 Kč
<br> 342 0100 Zálohy na daň 4 005,00 Kč
<br> 401 Jmění účetní jednotky 9 745 299,55 Kč
<br> 403 Dotace na pořízení dl.majetku 100 976,34 Kč
<br> 406 Oceňovací rozdíly 2 349 815,50 Kč
<br> 455 Půjčka od RWE 3 750,00 Kč
<br> 901 Podrozvahový účet 16 557,30 Kč
<br> 902 Podrozvahový účet 151 174,60 Kč
<br> 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 :
Přezkoumání hospodaření provedli kontroloři,pověření Krajským úřadem Kraje Vysočiny Odboru kontroly,oddělení Přezkoumání hospodaření obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 27.ledna 2016 <.>
<br> V závěru a celkovém shrnutí zprávy o kontrole hospodaření bylo zapsáno,byl zjištěn nedostatek spočívající v porušení povinností územního celku stanovený zvláštními právními předpisy – „ nebyla přijata opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápise z dílčího přezkoumání,a to bezodkladně po seznámení s nimi“.Dále byly zjištěny nedostatky v úplnosti vedení účetnictví – „Územní celek nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy – krátkodobé pohledávky,skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních zápisech – tj.– inventurní soupisy neobsahovaly zákonem stanovené náležitosti.Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního předpisu.“
Dle výroku kontrolorů pověřených Krajským úřadem Kraje Vysočina provést kontrolu hospodaření obce Pohleď je zřejmé,že nebyla zjištěna žádná rizika a žádné výrazné chyby ve vedení účetnictví obce Pohleď,které by mohly mít negativní dopad na hospodaření územního samosprávního celku v budoucnosti <.>
<br> Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je samostatnou přílohou k závěrečnému účtu <.>
Návrh na usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Pohleď schvaluje:
<br> a) celoroční hospodaření obce Pohleď za rok 2015
<br> b) Závěrečný účet obce Pohleď za rok 2015,včetně zprávy o výsledku př...

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: A
<br> c.j.: KUJl 1792/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pohleď
<br> se sídlem Pohleď 26.582 91 Světlá nad Sázavou,IČO 00179761 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 19.11.2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420I2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.prosince 2015 jako dílčí přezkoumání a 27.ledna 2016 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 27.ledna 2016 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Pohleď Pohleď 26 582 91 Světlá nad Sázavou
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověření číslo XXXXXX
<br> Podklady předložil: XXXXXXXX XXXXX - starosta
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749.10 datové schránky: ksaDSeu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Pohleď byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem Právní předpis: ČÚS 701 - 710 (5 36 odst.1 zákona o účetnictví)
<br> ČÚS 701 bod 6.2.a 6.3.- Územní celek neúčtoval k okam...
Výkaz FIN 12-2015
Ministerstvo rínancí VYKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2
<br> - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH XXX - sestavený k XX.XX.XXXX (v Kč na dvě desetinná místa) XXX XXXXX IČO XXXX XX XXXXXXXX Název a sídlo účetní jednotky: Obec Pohleď Pohleď 26 Pohled 582 91 Světlá nad Sázavou I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %sz a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 150 000,00 154 000,00 153 934,31 102,6 100,0 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX 000,00 22 534,20 125,2 98,0 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.18 000,00 18 000,00 17 348,56 96,4 96,4 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 190 000,00 188 000,00 187 314,58 98,6 99,6 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 11 000,00 10 260,00 93,3 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 390 000,00 382 000,00 381 060,11 97,7 99,8 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.20 000,00 30 000,00 29 300,00 146,5 97,7 0000 1341 Poplatek ze psů 1 500,00 2 000,00 1 900,00 126,7 95,0 0000 1344 Poplatek ze vstupného 25 000,00 25 000,00 24 750,00 99,0 99,0 0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 2 000,00 3 500,00 3 221,21 161,1 92,0 0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 154 000,00 170 000,00 169 973,34 110,4 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR—s.d.vzt.54 400,00 _ 54 400,00 54 400,00 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 79 730,00 58 629,00 58 629,00 73,5 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 105 000,00 105 000,00 100,0 1036 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 100 000,00 252 000,00 251 947,00 251,9 100,0 1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 252 000,00 251 947,00 251,9 100,0 2310 2111 Příj.z poskyt.služeb & výrobků 10 000,00 20 300,00,20 300,00 203,0 100,0 2310 Pitná voda 10 000,00 20 300,00 20 300,00 203,0 100,0 3412 2111 Příj.z poskyt.služeb & výrobků 1 000,00 3412 Sport.zařízení v majetku obce 1 000,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00...
Rozvaha - 12-2015
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Rozvaha
<br> sestavená k 31.12.2015
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název účetní jednotky: Obec Pohleď Sídlo: Pohled 26
<br> Pohled
<br> 582 91 Světlá nad Sázavou Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00179761
<br> okamžik sestavení: 17.1.2016 21:07:13
<br> | 1 2 I I 4 I | | OBDOBÍ | |Syntel —————————————————————————————————————————————————————————————————————— Čislo | Název položky ltickýl BÉŽNÉ | položkyl | účet| ———————————————————————————————————————————————————— | MINULÉ | _| | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | - AKTIVA CELKEM 10 324 775,80 3 187 843,50 7 136 932,30 7 178 147,63 A.Stálá aktiva 9 627 483,40 3 187 843,50 6 439 639,90 6 574 503,90 1.Dlouhodobý nehmotný majetek 175 457,00 126 182,00 49 275,00 49 275,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 11 237,00- 11 237,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 164 220,00_ 114 945,00 49 275,00 49 275,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Uspořádací účet techn.zh.dlouhod.nehm.majetku 044 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 FENIX,Výkaznictví 7.70.012 Strana 1 Tisk: 17.1.2016 21:09:16
<br> ICO: 00179761
<br> ' Rozvaha (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Obec Pohleď ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 | 1 | 2 l 3 1 4 | | | OBDOBÍ | [Syntel —————————————————————————————————————————————————————————————————————— Číslo | Název položky ltickýl BĚŽNÉ | položkyl | účet| ———————————————————————————————————————————————————— [ MINULÉ 1 | | BRUTTO | KOREKCE I NETTO II.Dlouhodobý hmotný majetek 9 427 026,40 3 061 661,50 6 365 364,90 6 500 228,90 1.Pozemky 031 2 135 402,00' 2 135 402,00 2 135 402,00 2.Kulturní předměty 032 45 550,00 45 550,00 45 550,00 3...
Výkaz zisku a ztrát 12-2015
Výkaz zisku a ztráty
<br> Úzsmní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2015
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název účetní jednotky: Obec Pohleď Sídlo: Pohleď 26
<br> Pohleď
<br> 582 91 Světlá nad Sázavou Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00179761
<br> okamžik sestavení:
<br> 17.1.2016 21:07:13
<br> | | | |Synte| BÉŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky Itickýl —————————————————————————————————————————————————————————————————————— položkyl účet! Hlavní | Hospodářská ] Hlavní | Hospodářská | činnost | činnost I činnost | činnost A.NÁKLADY CELKEM 1 583 206,40 1 567 502,73 1.Náklady z činnosti 1 550 971,40 1 565 942,73 1.Spotřeba materiálu 501 53 823,00 55 677,00 2.Spotřeba energie 502 19 986,00 37 073,00 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 633 795,04 339 355,89 9.Cestovné 512 390,00 2 379,00 10.Náklady na reprezentaci 513 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12.Ostatní služby 518 223 631,56 190 784,64 13.Mzdové náklady 521 379 914,00 557 272,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 79 762,00 119 830,00 15.Jiné sociální pojištění 525 16.Zákonné sociální náklady 527 17.Jiné sociální náklady 528 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532 4 800,00 20.Jiné daně a poplatky 538 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 200,00 664,00 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 1 273,00 991,00 FENIX,Výkaznictví 7.70.012 Strana 1 Tisk: 17.1.2016 21:09:16
<br> "Ičo: 00179761 Obec Pohleď
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> ' Sv Kč,s přesností na dvě desetinná místa),REGIONÁLNI RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
<br> | | v v,„ t lSyntel BEZNE | MINULÉ Císlo | Název položky Itickýl —————————————————————————————————————————————————————————————————————— položkyl účet! Hlavní [ Hospodářská | Hlavní [ Hospodářská | činnost | činnost | Čin...
Příloha 12-2015
išiiiš.<.>.<.> -utišil! n illuíiiš < Ilit-„1111111- „ iiiullíiš " išinilíil _
<br> 335258!
<br> Š Š : z ? Ě Ě
<br> iiliilu lišil—ln "
<br> iiišgužš ll
<br> Í ? | ! ;
<br> lišil-It.<.> “ it!-iii.<.>.<.> »
<br> mi.<.>.<.>.a \ na; m \ En pnl-.<.> a! n.<.> -n.:
<br> iiiiš &;
<br> š u—„H : EE.<.>.<.>.<.>.! " lla “SE.—.Š.<.>.-.mn II.—iso nalil-li.in! <.>
<br>.„.= 2.<.>.o.<.>.lip-.liiiiiiln till—nn : „lištu!-niUo—nouxz iii.-linriglrlil : 92.9 5-
<br> llilnlilblišš.! iii-igi; <.>
<br> liifš
<br> mann.: ER := iu.||! “52,— ŽE
<br> >.<.> - žluti-linii.<.>.<.>
<br> _ ŠŠŠ—Š.<.> <.>,- ! » Ríši—ši Su Filií—nění! au Íšilši Un igi-linii l.<.>.-l? 8G Ížgi I.! 30 „.S ŠllqnÍÍIUI-ll.žilní—III.<.> I.» šil-in!!.! iii—I.<.>.! Bu.Elli—š! no.<.> „ zil-Ýušigjiišoš !&.gífuiggl ilia-.<.> ale? sn will-[„tginlilaí—52 8,—.iliuigliiiiauloln!oš.l.v(- n.l.—ilin;.Šililuiši »: „ šžllioiši Su u žilní-iwi! Su šla.-ili to!-l.<.>.8.uíiiinil-lglllliln s.<.> vilu,!iuutl-i-llilasnliisi 5- q šiř—iii i.<.> Šžinilš ! u Eille—žil.! »! ilin—1.351; »!.<.> šiilšišíuii in.<.>.<.> ÍĚIlŠŠŠÍ-ši nl 130.8 Šang; ší: »NND ??? Šití-si.E!! _! Fg.<.>.„UBŠN E iš míní E však ; UIN.- iii- š; El.<.> -mši: 60 „8:52 : |||-!| i
<br> u citi-Šant-
<br> uxl ili-!EI-ii
<br>.mlži-Ill! u ni.-gill “ cti-ill- oil—EE!
<br> giga!
<br> Hao-n
<br> g i" Ě managing-I.Ha!; glšxl s _ŠSŠ.: illuilIĚIFnII- nl E188.<.>.umu—m l.<.>.-m při 58 gill-naši BB
<br> cíli:-III.<.> ! šil!
<br> Ě Š „.<.> —ŠM
<br> umíš Hu.: Bu
<br> *!.n.83 :.Wm.:
<br> iiiiiŠ-lai2i-iš „»
<br> i :! š.Š.<.> E
<br> nwm-„to.<.> iaših all.-m „EEĚĚĚ unu-zem.in
<br> linii.-liší.!
<br> Šank— d-HJd- dl.-„ all.“ MSG—HŠ; až.s.<.>
<br> Biliiil-íiliui
<br> ši.š.gun—vll
<br> P?i-lilirlllul-Ill
<br> š Š.„než
<br> ŠŠŠ nula—vo.!
<br> Ě Hutař—[E|— Ž-HII Fišš 60.8.33.FĚIŠliilI-i _ x.<.>.-___! _ š.<.>.-.in.Š.<.>.; _N—Š E.<.> -„353 šuĚizaww-I-li Šli—'s -9.NB__.dhubw.__._ n 1.— 3 Film <.>
<br> piiriillli!
<br>._-l „u FNB-G 358.5
<br> mm,-X.Š,<.>.F.—obav
<br>,<.>.lr.<.>.uo.:.<.>.<.> „uu-b
<br>.Šín-Ill!...

Načteno

edesky.cz/d/2181196

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz