« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - 24. zasedání zastupitelstva obce Pohleď ze dne 19.2.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

24. zasedání zastupitelstva obce Pohleď ze dne 19.2.2018

OBEC POHLEĎ
Pohleď 26,582 91 Světlá nad Sázavou
<br> Z á p i s
z 24.zasedání Zastupitelstva obce Pohleď,které se konalo dne 19.února 2018
od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Pohledi :
 
Přítomni: XXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXX ml <.>
Omluveni: XXXX XXXXXX,XXX XXXXX
<br> Program:
<br>       X.   Zahájení
2.  Územní plán obce Pohleď
3.Žádost o pronájem obecních rybníků
4.Různé
<br>
1.Zahájení,schválení programu a volba ověřovatele zápisu
Jednání bylo zahájeno v 18,00 hodin <.>
<br> Schválení programu a volba ověřovatele zápisu
Zastupitelstvo obce schválilo program schůze a ověřovatele zápisu p.M.Mareše a p.L.Zavřela
<br>
Hlasování:   5 hlasů  PRO 0 hlasů PROTI 0 hlas se ZDRŽEL
<br> 2.Územní plán
Zastupitelstvo obce Pohleď,příslušné dle §6 odst.5,písmena B,zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,schvaluje:
„Zprávu o uplatňování územního plánu Pohleď v uplynulém období 06/2013 – 06/2017“ včetně přílohy,kterou předložil úřad Územního plánování MěÚ Světlá nad Sázavou – OSÚaÚP <.>
<br> Hlasování:   5 hlasů  PRO 0 hlasů PROTI 0 hlas se ZDRŽEL
<br>
3.   Žádost o pronájem obecních rybníků
Zastupitelstvo obce Pohleď projednalo žádost XXXX XXXXXXXXX XXXXX,bytem Zahradní XXX,Světlá nad Sázavou o pronájem rybníků v majetku obce Pohleď – na pozemcích parc.č.555.a na pozemcích parc.č.359,360.368.369 vše v k.ú.Pohleď k zájmovému chovu ryb <.>
Zastupitelé se shodli,že rybníky nabídnou k pronájmu po upřesnění podmínek (do příštího zasedání zastupitelstva),poté bude záměr pronájmu pozemků pod rybníky zveřejněn na úřední desce a případní další zájemci o pronájem zmíněných rybníků se budou moci přihlásit <.>
<br> Hlasování:   5 hlasů  PRO 0 hlasů PROTI 0 hlas se ZDRŽEL
<br>
4.Různé
a) Místo a čas pro uzavírání sňatků
Zastupitelstvo obce Pohleď schválilo místo a čas pro uzavírání v rámci obecního úřadu Pohleď.Místem pro uzavírání sňatku je světnice v Michalova statku v Pohledi čp.16 <.>
Čas pro uzavírání sňatků jsou soboty od 9,00 do 12,00 hodin,případně státní svátky od 9,00 do 12,00 hodin <.>
<br> Hlasování:   5 hlasů  PRO 0 hlasů PROTI 0 hlas se ZDRŽEL
<br> b) Rozpočtové opatření č.1/2018
Zastupitelstvo obce Pohleď schválilo rozpočtové opatření č.1/2018 – volby prezidenta ČR 2018 <.>
<br> Hlasování:   5 hlasů  PRO 0 hlasů PROTI 0 hlas se ZDRŽEL
<br>
c) Rozpočet na rok 2018 a rozpočtový výhled na roky 2019-2020 – DSO Mikroregionu Světelsko
Zastupitelstvo obce Pohleď bere na vědomí schválení výše uvedených dokumentů v předloženém znění <.>
<br> Hlasování:   5 hlasů  PRO 0 hlasů PROTI 0 hlas se ZDRŽEL
<br>
<br>
Jiné připomínky a námitky nebyly vzneseny,proto starosta obce jednání v 19,15 hodin ukončil <.>
<br> ……………………….………………………….<.>  
Jindřich Hloub,v.r.                                  XXXXX XXXXXX,v.r.                                
starosta                                               místostarosta     
        
 
Ověřovatelé:
XXXXX XXXXX …………………………
XXXXX XXXXXX …………………………
<br>
<br> Zapsal:   XXXXXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/2181159

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz