« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - 23. zasedání zastupitelstva obce Pohleď ze dne 19.12.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23. zasedání zastupitelstva obce Pohleď ze dne 19.12.2017

OBEC POHLEĎ
Pohleď 26,582 91 Světlá nad Sázavou
<br> Z á p i s
z 23.zasedání Zastupitelstva obce Pohleď,které se konalo dne 19.prosince 2017
od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Pohledi :
 
Přítomni: XXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXX XXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXX ml <.>
Omluveni: J.Kotěra,P.Prokeš
<br> Program:
<br>       1.   Zahájení
2.  Akce na rok 2018
3.Schválení rozpočtu obce na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky
2019-2020
4.Projednání dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
5.Rozpočtové změny č.4/2017
6.Pravomoc starosty ke schvalování rozpočtových změn
7.Stanovení výše odměn od 1.1.2018
8.Různé
<br>
1.Zahájení,schválení programu a volba ověřovatele zápisu
Jednání bylo zahájeno v 18,00 hodin <.>
<br> Schválení programu a volba ověřovatele zápisu
Zastupitelstvo obce schválilo program schůze a ověřovatele zápisu p.B.Císaře a p.J.Suchého
<br>
Hlasování:   5 hlasů  PRO 0 hlasů PROTI 0 hlas se ZDRŽEL
<br> 2.Akce na rok 2018
Zastupitelstvo obce rozhodlo realizovat v roce 2018:
· opravu cesty na zastávku Českých drah a zároveň vyřešit majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům <,>
· zjistit příčiny zvýšené spotřeby vody v části mezi šachtou „u Janáku“ a šachtou „u Císařových č.p.47) a provést následná opatření <,>
· setkání rodáků se bude konat příští rok dne 25.8.2018 <.>
<br> Hlasování:   5 hlasů  PRO 0 hlasů PROTI 0 hlas se ZDRŽEL
<br>
<br>
<br> 3.   Schválení rozpočtu obce na rok 2018 a Střednědobého výhledu rozpočtu na roky
2019-2020
Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Pohleď na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020 v předloženém znění.Výše uvedené dokumenty budou zveřejněny na úřední a elektronické desce obce Pohleď po zákonem stanovenou lhůtu <.>
<br> Hlasování:   5 hlasů  PRO 0 hlasů PROTI 0 hlas se ZDRŽEL
<br>
4.Projednání dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zápis z dílčího přezkoumání obce,které bylo provedeno dne 5.prosince 2017 pověřeným auditorem Krajského úřadu v Jihlavě a uložilo pověřeným osobám nápravu nedostatků <.>
<br> Hlasování:   5 hlasů  PRO 0 hlasů PROTI 0 hlas se ZDRŽEL
<br> 5.Schválení rozpočtových změn č.4/2017
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové změny č.4/2017 v předloženém znění <.>
<br> Hlasování:   5 hlasů  PRO 0 hlasů PROTI 0 hlas se ZDRŽEL
<br> 6.Pravomoc starosty ke schvalování rozpočtových změn
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu ke schvalovaní rozpočtových změn v rozpočtu obce:
· příjmová část - v plné výši rozpočtových změn <,>
· výdajová část - do výše maximálně 150 000,- Kč změny <.>
Starosta obce předloží všechny jím schválené rozpočtové změny zastupitelstvu obce na nebližším zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> Hlasování:   5 hlasů  PRO 0 hlasů PROTI 0 hlas se ZDRŽEL
<br> 7.Stanovení výše odměn od 1.1.2018
Zastupitelstvo obce schválilo výši odměn od 1.ledna 2018 následovně:
· starosta obce – ve výši 11 000,- Kč/ měsíčně/ hrubá mzda <,>
· místostarosta obce – ve výši 1 000,- Kč/ měsíčně/ hrubá mzda <,>
· hospodářka obce – ve výši 10 000,- Kč/ měsíčně/hrubá mzda <,>
· odměna brigádníkům – tj.dohody o provedení práce – ve výši 80,- Kč/hod/hrubá mzda <,>
Členové zastupitelstva obce – bez nároku na měsíční mzdu <,>
Členové finančního a kontrolního výboru – bez nároku na měsíční mzdu <,>
Předsedové a místopředsedové finančního a kontrolního výboru – bez nároku na měsíční mzdu <.>
<br>
Hlasování:   5 hlasů  PRO 0 hlasů PROTI 0 hlas se ZDRŽEL
<br>
8.Různé
Zimní údržba v obci bude prováděna dle sněhové situace – formou brigády – tj.dohody o provedení práce,použita bude obecní technika (shrnovala,pluh) <.>
V případě kalamitního stavu bude objednána služba (např.Zemědělská a.s.Lučice) <.>
<br> Hlasování:   5 hlasů  PRO 0 hlasů PROTI 0 hlas se ZDRŽEL
<br>
<br>
<br>
<br> Jiné připomínky a námitky nebyly vzneseny,proto starosta obce jednání v 19,45 hodin ukončil <.>
<br> ……………………….………………………….<.>  
Jindřich Hloub,v.r.                                  XXXXX XXXXXX,v.r.                                
starosta                                               místostarosta     
        
 
Ověřovatelé:
XXXXXXXX XXXXX …………………………
XXX XXXXX …………………………
<br>
<br> Zapsal:   XXXXXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/2181157

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz