« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - 17.12.2013

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 29.1.2013,v 18.00 hod <.>
<br>
Program:
1.Zahájení
2.Volba zapisovatele a ověřovatelů
3.Došlá pošta
4.Schválení Rozpočtového opatření
5.Různé
<br> Ad 1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce XXXX XXXXXXX
<br>
Ad X)
<br> Zvolení zapisovatele - p.XXXXXXXX XXXX <,>
ověřovatelů – p.XXXXX XXX,XXX XXXXX
<br>
Ad X)
X.Žádost o odkup části pozemku p.č.743/1 - manželé XXX a Věra Navrátilovi,Hliníky XXX,Velké
Opatovice <.>
Na schůzi ZO 11.12 2012 byl projednáván odkup tohoto pozemku na základě zaslané žádosti
panem Pavlem Zedníkem,Vltavská,Brno.Zastupitelstvem obce byl prodej schválen,s tím,že po
uveřejnění na úřední desce a po svěšení bude o prodeji dále jednáno <.>
V době vyvěšení na úřední desce OÚ byla doručena žádost manželů Navrátilových <.>
Na základě skutečností,které by nastaly s prodejem tohoto pozemku / špatnou komunikací obou
žadatelů -sousedů,umístění jímky odpadních vod k č.p.17/,navrhla starostka obce zrušit rozhodnutí
ZO ze dne 11.12.2012 a část pozemku o který bylo žádáno v obou případech neprodat.Bylo navrženo
zrušení nájemní smlouvy manželům Navrátilovým na tuto část pozemku a panu Zedníkovi Pavlovi
odprodat část pozemku 743/1 jen před vjezdem do domu č.p.18,aby nemohly cizí subjekty parkovat
ve vjezdu do jeho objektu <.>
Pro tento návrh - zrušení rozhodnutí ze dne 11.12.2012,zrušení nájemní smlouvy manželům
Navrátilovým a prodat jen část pozemku 743/1 před vjezdem do domu č.p.18 hlasovalo : 5 členů ZO
ANO,NE 2 členové ZO <.>
Pan XXXXXX XXXXX předal ZO posouzení nájemní smlouvy mezi OÚ Vrážné a Janem a Věrou
Navrátilovými od advokáta JUDr.Jiřího Frajta <.>
<br> 2.Žádost o odkup pozemku p.č.750 o výměře 40m2 Janou a Antonínem Hegerovými.Odprodej byl
zamítnut,bude prodloužena nájemní smlouva na 3 roky.Odsouhlaseno 7 členy ZO <.>
<br> 3.Informace od Pardubického kraje ke změnám jízdních řádů s platností od 3.3.2013,kde náměstek
hejtmana zodpovědný za dopravu apeluje na podání podnětů,které se ...

Načteno

edesky.cz/d/2180850

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Prodej   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz