« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Zápis č.11/2016 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 5.5.2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.11/2016 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 5.5.2016
Zápis č.II/2016 z jednání zastupitelstva Obce Lesná konaného dne 5.5.2016 v budově OÚ Lesná
<br> Přítomni: XXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,Kosová Vladimíra,XXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXX,Rokos Vladislav,XXXX XXXXXXXXX
<br> Omluveni:
<br> Ověřitelé zápisu: Kosová Vladimíra,XXXX XXXXXXXXX
<br> Zapisovatel: XXXXXXX XXXXXX
<br> Hosté: XXXXXXX XXXXX,Berková Zdena
<br> I.Zaháiení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Lesná (dále též jako „ zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 hodin panem starostou Jindřichem Jírou (dále jako předsedající).Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> II.Určení ověřovatele a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu p.Kosovou Vladimíru & p.XXXXX XXXXXXXXX,zapisovatelkou p.Miluší Hájkovou <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Lesná určuje ověřovatelem zápisu p.XXXXXXXXX XXXXX a p.Vladimíru Kosovou,zapisovatelkou p.Miluší Hájkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7,Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se všem přítomným <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Lesná schvaluje následující program zasedání:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 3) Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesná za rok 2015
<br> 4) Účetní závěrka k 31.12.2015
<br> 5) Rozpočtové opatření č.1
<br> 6) Oprava kulturního domu- výběr dodavatele
<br> 7) Diskuse
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 U...

Načteno

edesky.cz/d/2180840

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz