« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2015
Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2015 (517 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
<br> znění pozdějších předpisů)
<br> Údaie o plnění příimů a výdaiů za rok 2015
<br> Upravený rozpočet Skutečnost % plnění
<br> Třída 1 — daňové příjmy 1 238 199 1 238 197,71 99,99 Třída 2 — nedaňové příjmy 436 847 436 848,55 100,-- Třída 3 — kapitálové příjmy 650 650,-— 100,-- Třída 4 - přijaté transfery 175 500 175 500,-- 100,-- Příjmy celkem 1 851 196 1 851 196,26 100,-- Třída 5 — běžné výdaje 1 061 164 1 061 054,31 99,98 Třída 6 — kapitálové Výdaje 330 540 330 535,50 100,-- Xýdaje celkem 1 391 704 1 391 589,81 99,99 Třída 8 — financování 456 327,45 přebytek
<br> Hospodářská činnost
<br> Náklady celkem 68 500
<br> Výnosv celkem 368 060
<br> Zisk 299 560
<br> Stavv na bankovních účtech k 31.12.2015
<br> Běžný účet — Igomerční banka 2 191 368,86 Kč
<br> Běžný účet — CNB 62 377,94 Kč
<br> Běžný účet — Fio banka 100,-- Kč
<br> Hotovost v pokladně k 31.12.2015 3279,-- Kč
<br> Přijaté dotace:
<br> 4112 - běžná neinvestiční dotace na správu 54 400
<br> 4122 — dotace na has.soutěž 16 100
<br> 4222 — investiční dotace program obnovy venkova 105 000
<br> Údaje o stavu majetku k 31.12.2015
<br> 019 - územní plán obce 183 397,-- 021 - budovy,stavby 2 717 466,08 022 - samostatné movité věci 199 000,-- 028 — drobný dlouhodobý hmotný majetek 457 665,44
<br> 031 - pozemky 2 700 228,43 032 — kulturní předměty l," 042 — nedokončený majetek 1 293 671.23 069 — ost.dlouhodobý fm.majetek 38 200,-- 901 — jiný drobný dlouhod.nehmotný maj.11 424,-- 902 — jiný drobný dlouhodobý hmotný maj.10 053.--
<br> Součástí závěrečného účtu obce je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesná za rok 2015 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Finanční a účetní výkazy k závěrečnému účtu obce Lesná za rok 2015 jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední hodiny vždy ve středu od 19.00 do 21.00 hodin <.>
<br> Vypracovala: XXXXX XXXXXXXX,účetní
<br> V Lesné dne XX.X.2...

Načteno

edesky.cz/d/2180838

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz