« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesná za rok 2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesná za rok 2015
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> č.j.: KUJI 28075/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesná
<br> se sídlem Lesná 35,395 01 Pacov,IČO: 00511242 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 8.října 2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.listopadu 2015 jako dílčí přezkoumání a dne 13.dubna 2016 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 13.dubna 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Lesná Lesná 35 395 01 Pacov
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXXXXX XXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Lesná nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Lesná byly využity následující písemnosti:
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - XXX XXXX stanovena ZO č.X jednání dne XX.1...

Načteno

edesky.cz/d/2180837

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz