« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Zápis č.10/2016 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 2.3.2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.10/2016 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 2.3.2016
Zápis č.10/2016 z jednání zastupitelstva Obce Lesná konaného dne 2.3.2016 v budově OÚ Lesná
<br> Přítomni: XXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,Kosová Vladimíra,XXXXXXX XXXXXX,J íra Jindřich Omluveni: Rokos Vladislav,XXXX XXXXXXXXX
<br> Ověřitelé zápisu: XXXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXX
<br> Zapisovatel: XXXXXXX XXXXXX
<br> Hosté: XXXXXXX XXXXX
<br> I.Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Lesná (dále též jako „ zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 hodin panem starostou Jindřichem Jírou (dále jako předsedající).Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopne' (š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> II.Určení ověřovatele a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu p.Františka Berku a p.XXXXXXXXX XXXXX,zapisovatelkou p.Miluši Hájkovou <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Lesná určuje ověřovatelem zápisu p.Františka Berku a p.XXXXXXXXX XXXXX,zapisovatelkou p.Miluší Hájkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 5,Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> K návrhu programu byl vznesen návrh na změnu,bod č.5 — Účetní závěrka k 31.12.205 bude z tohoto jednání vyloučen a přednesen na příštím jednání zastupitelstva.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se všem přítomným <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o změněném návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lesná schvaluje následující program zasedání:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 3) Rozpočtové opatření č.14 a č.15
<br> 4) Zpráva o inventarizaci majetku obce Lesná 5) Zrušen — (Účetní závěrka k 31.12.2015)
<br> 6) Rozpočet obce pro rok 2016
<br> 7) Žádosti 0 příspěvky
<br> 8) Diskuse
<br> Výsl...

Načteno

edesky.cz/d/2180836

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz