« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Zápis č. 9/2015 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 30.12.2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 9/2015 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 30.12.2015
Zápis č.9/2015 z jednání zastupitelstva Obce Lesná konaného dne 30.12.2015 v budově OÚ Lesná
<br> Přítomni:
<br> Rokos Vladislav,XXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,Kosová Vladimíra,XXXXXXX XXXXXX Omluveni: XXXXXXXX XXXX
<br> Ověřitelé zápisu: XXXXX XXXXXXXXX,Kosová Vladimíra
<br> Zapisovatel: XXXXXXX XXXXXX
<br> Hosté: Berková Zdena
<br> I.Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Lesná (dále též jako „ zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 hodin panem místostarostou Vladislavem Rokosem (dále jako předsedající).Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> II.Určení ověřovatele a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu p.Františka Berku a p.Vladimíru Kosovou,zapisovatelkou p.Miluši Hájkovou <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Lesná určuje ověřovatelem zápisu p.Františka Berku a p.Vladimíru Kosovou,zapisovatelkou p.Miluší Hájkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.Před hlasováním dal předsedající možnost Vyj ádřit se všem přítomným <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lesná schvaluje následující program zasedání:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3) Rozpočtové provizorium
<br> 4) Rozpočtové opatření č.13
<br> 5) Diskuse
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se () Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br> Ill.Rozpočtové provizorium Předsedající navrhl rozpočtové provizorium obce na r.2016 <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium ob...

Načteno

edesky.cz/d/2180834

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz