« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Zápis č. 8/2015 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 9.12.2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 8/2015 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 9.12.2015
Zápis č.8/2015 z jednání zastupitelstva Obce Lesná konaného dne 9.12.2015 v budově OÚ Lesná
<br> Přítomni:
<br> J íra Jindřich,Rokos Vladislav,XXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,Kosová Vladimíra,XXXX XXXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXXXX XXXXXX
<br> Ověřitelé zápisu: XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXX
<br> Zapisovatel: Kosová Vladimíra
<br> Hosté: XXXXXXX XXXXX
<br> I.Zaháiení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Lesná (dále jen „ zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 hodin panem starostou Ing.Jindřichem Jírou (dále jen předsedající).Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (& 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> II.Určení ověřovatele a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu p.XXXXXXXXX XXXXX a p.XXXXXXXXX XXXXX,zapisovatelkou p.Vladimíru Kosovou <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Lesná určuje ověřovatelem zápisu p.XXXXXXXXX XXXXX a p.XXXXXXXXX XXXXX,zapisovatelkou p.Vladimíru Kosovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se všem přítomným <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lesná schvaluje následující program zasedání:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 3) Seznámení se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce 4) Rozpočtové opatření č.9,10,11,12
<br> 5) Volba inventarizačních komisí
<br> 6) Příspěvek dětem na učební pomůcky
<br> 7) Diskuse
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti () Zdrželi se O Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br> Ill.Seznámení se zápisem z dílčíh...

Načteno

edesky.cz/d/2180832

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz