« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Zápis č. 15/2016 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 29.12.2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 15/2016 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 29.12.2016
Zápis č.15/2016 z jednání zastupitelstva Obce Lesná konaného dne 29.12.2016 v budově OÚ Lesná
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXXXXX,Kosová Vladimíra,XXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXX,Rokos Vladislav,XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni:
<br> Ověřitelé zápisu: XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXX
<br> Zapisovatel: XXXXXXX XXXXXX
<br> Hosté: Berková Zdena
<br> I.Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Lesná (dále též jako „ zastupitelstv0“) bylo zahájeno v 19.00 hodin panem starostou Jindřichem Jírou (dále jako předsedající).Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> II.Určení ověřovatele a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu p.XXXXXXXXX XXXXX a p.XXXXXXXXX XXXXX,zapisovatelkou p.Miluší Hájkovou <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Lesná určuje ověřovatelem zápisu p.XXXXXXXXX XXXXX a XXXX XXXXXXXXX XXXXX,zapisovatelkou p.Miluši Hájkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7,Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se všem přítomným <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lesná schvaluje následující program zasedání:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3) Rozpočtové opatření č.11
<br> 4) Zpráva finančního a kontrolního výboru 5) Účetní závěrka k 30.9.2016
<br> 6) Rozpočtové provizorium
<br> 7) Diskuse
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br> III.Rozpočtové opatření č.11
<br> Účetní obce přečetla zastupitelům rozpočtové opatření...

Načteno

edesky.cz/d/2180828

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz