« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Zápis č.14/2016 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 7.12.2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.14/2016 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 7.12.2016
Zápis č.14/2016 z jednání zastupitelstva Obce Lesná konaného dne 7.12.2016 V budově OÚ Lesná
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXXXXX,Kosová Vladimíra,XXXXXXX XXXXXX,J íra Jindřich,Rokos Vladislav,XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni:
<br> Ověřitelé zápisu: XXXXX XXXXXXXXX,Kosová Vladimíra
<br> Zapisovatel: XXXXXXX XXXXXX
<br> Hosté: XXXXXXX XXXXX,Berková Zdena
<br> X.Zahájení zasedáleastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Lesná (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 hodin panem starostou Jindřichem Jírou (dále jako předsedající).Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> II.Určení ověřovatele a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu p.Františka Berku a p.Vladimíru Kosovou a zapisovatelkou p.Miluší Hájkovou.'
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Lesná určuje ověřovatelem zápisu p.Františka Berku a p.Vladimíru Kosovou,zapisovatelkou p.Miluší Hájkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7,Proti O Zdrželí se 0
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění bodu 4 o rozpočtové opatření č.8,č.9 a č.10 a o bod č.7 -příspěvek dětem na školní pomůcky.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se všem přítomným <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lesná schvaluje následující program zasedání:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 3) Seznámení se zápisem s dílčího přezkoumání hospodaření obce
<br> 4) Rozpočtové opatření č.5,6,7,8,9,10
<br> 5) Volba inventarizačních komisí
<br> 6) Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace 7) Př...

Načteno

edesky.cz/d/2180825

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz