« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Zápis č.13/2016 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 21.9.2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.13/2016 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 21.9.2016
Zápis č.13/2016 zjednání zastupitelstva Obce Lesná konaného dne 21.9.2016 v budově oÚ Lesná
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXXXXX.Kosova Vladimíra.XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX.XXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: Rokos Vladislav
<br> Ověřitelé zápisu: XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX
<br> Zapisovatel: XXXXXXX XXXXXX
<br> Hosté: XXXXXXX XXXXX.Berková Zdena
<br> I.Zaháiení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Lesná (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 hodin panem starostou Jindřichem Jírou (dále jako předsedající).Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval.že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva).takže zastupitelstvo je usnášeníschopne' (& 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> II.Určení ověřovatele a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu 1).XXXXX XXXXXXXXX a p.XXXXX XXXXXXXXX a zapisovatelkou p.Miluší Hájkovou <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Lesná určuje ověřovatelem zápisu p.XXXXX XXXXXXXXX a p.XXXXX XXXXXXXXX,zapisovatelkou p.Miluší Hájkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6,Proti () Zdrželi se O
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.Před hlasováním dal předsedající možnost vyj ádřit se všem přítomným <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lesná schvaluje následující program zasedání:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3) Rozpočtové opatření č.3 a 4
<br> 4) Projednání zadání Územního plánu Lesná 5) Diskuse
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se () Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br> Ill.<.> Rozpočtové opatření č.3 a 4
<br> Účetní obce přečetla zastupitelům rozpočtové opatření č.3,které se týká: -příjem: dotace na le...

Načteno

edesky.cz/d/2180820

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz