« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Zápis č.12/2016 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 27.7.2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.12/2016 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 27.7.2016
Zápis č.12/2016 z jednání zastupitelstva Obce Lesná konaného dne 27.7.2016 v budově OÚ Lesná
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXXXXX,Kosová Vladimíra,XXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXX,Rokos Vladislav,XXXX XXXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXX XXXXXXXX
<br> Ověřitelé zápisu: XXXXX XXXXXXXXX,Rokos Vladislav
<br> Zapisovatel: XXXXXXX XXXXXX
<br> Hosté: XXXXXXX XXXXX,Berková Zdena
<br> I.Zaháiení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Lesná (dále též jako „ zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 hodin panem starostou Jindřichem Jírou (dále jako předsedající).Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> II.Ur'čení ověřovatele a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu p.Františka Berku a p.Vladislava Rokose a zapisovatelkou p.Miluší Hájkovou <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Lesná určuje ověřovatelem zápisu p.Františka Berku a p.Vladislava Rokose,zapisovatelkou p.Miluší Hájkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6,Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se všem přítomným <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lesná schvaluje následující program zasedání:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 3) Rozpočtové opatření č.2
<br> 4) Účetní závěrka k 31.3.2016 a 30.6.2016
<br> 5) Pořízení Územního plánu Lesná
<br> 6) Zpráva finančního a kontrolního výboru
<br> 7) Oprava omítky kulturního domu
<br> 8) Žádost o finanční podporu Spolku Hořepnicko 9) Diskuse
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrž...

Načteno

edesky.cz/d/2180811

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz