« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Závěrečný účet obce Lesná za rok 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet za rok 2016
Závěrečný účet obce Lesná za rok 2016 (čj 17 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
<br> znění pozdějších předpisů)
<br> Ú_daie 0 plnění příjmů a výdajů za rok 2016
<br> Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Třída 1 — daňové příjmy 1 001 710,-- 1 001 676,08 99,99 Třída 2 — nedaňové příjmy 243 791,-- 240 782,79 98,77 Třída 3 — kapitálové příjmy 0 0 0 Třída 4 - _přijaté transfery 190 877,10 190 877,10 100,-- Příjmy celkem 1 436 378,10 1 433 335,97 99,79 Třída 5 — běžné výdaje 1 463 737,10 1 462 705,11 99,93 Třída 6 — kapitálové výdaje 15 600,-- 15 587,-- 99,92 Výdaje celkem 1 479 337,10 1 478 292,11 99,93 Třída 8 — financování 456 327,45 přebytek Hospodářská činnost Náklady celkem 109 082 Výnosv celkem 185 787 Zisk 76 705 Stavy na bankovních účtech k 31.12.2016 Běžný účet — Išomerční banka 2 070 568,52Kč Běžný účet — CNB 137 253,14 Kč Běžný účet — Fio banka 100,-- Kč Hotovost v pokladně k 31.12.2016 4248,-- Kč Přijaté dotacez' 4112 - běžná neinvestiční dotace na správu 55 000 4122 — neinvestiční dotace — oprava KD,hospodaření v lesích 120 000 Údaje o stavu majetku k 31.12.2016 018 — pasport místních komunikací 19 05 8,-- 019 - územní plán obce 183 397,-- 021 - budovy,stavby 4 026 724,31 022 — samostatné movité věci 199 000,--
<br> 495 340,14
<br> 028 - drobný dlouhodobý hmotný maj etck
<br> 031 - pozemky 2 707 858,99 032 — kulturní předměty 1„-- 069 — ost.dlouhodobý fm.majetek 38 200:— 901 — jiný drobný dlouhod.nehmotný maj.11 424.-- 902 — jiný drobný dlouhodobý hmotný maj.10 898,--
<br> Součástí závěrečného účtu obce je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesná za rok 2016 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Finanční a účetní výkazy k závěrečnému účtu obce Lesná za rok 2016 jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední hodiny vždy ve středu od 19.00 do 21.00 hodin <.>
<br> Vypracovala: XXXXX XXXXXXXX,účetní
<br> V Lesné dne XX.X.2017
<br> „ý,FKÍFŽZO'
<br> Ing.XXXXXXXX J íra starosta
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesná za rok 2016
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 22102/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesná
<br> se sídlem Lesná 35,395 01 Pacov,IČO: 00511242 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 24.října 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 3.dubna 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 3.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Lesná Lesná 35 395 01 Pacov
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X - kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXXXXX XXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Lesná nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Lesná byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh ...

Načteno

edesky.cz/d/2180807

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz