« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Zápis č.17/2017 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 24.5.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.17/2017 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 24.5.2017
Zápis č.17/2017 z jednání zastupitelstva Obce Lesná konaného dne 24.5.2017 v budově OÚ Lesná
<br> Přítomni: XXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,Kosová Vladimíra,XXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXX,Rokos Vladislav
<br> Omluveni: XXXX XXXXXXXX
<br> Ověřitelé zápisu: XXXX XXXXXXXXX,Vladimíra Kosová
<br> Zapisovatel: XXXXXXX XXXXXX
<br> Hosté: Berková Zdena,XXXXXXX XXXXX
<br> I.Zaháiení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Lesná (dále též jako „zastupitelstv0“) bylo zahájeno v 19.00 hodin panem starostou Jindřichem Jírou (dále jako předsedající).Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopne' (š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> II.Určení ověřovatele a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ovčřovatelem zápisu p.XXXXXXXXX XXXXX a p.Vladimíru Kosovou,zapisovatelkou p.Miluší Hájkovou <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Lesná určuje ověřovatelem zápisu p.XXXXXXXXX XXXXX a p.Vladimíru Kosovou,zapisovatelkou p.Miluší Hájkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6,Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění bodu programu 0 bod 10 —Žádost o poskytnutí dotace z Fondu Vysočina.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se všem přítomným <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lesná schvaluje následující—program zasedání:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 3) Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesná za rok 2016
<br> 4) Účetní závěrka k 31.12.2016
<br> 5) Rozpočtové opatření č.2,3 a 4
<br> 6) Dohoda o vytvoření společného školského ob...

Načteno

edesky.cz/d/2180805

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz