« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis z 28. řádného zasedání zastupitelstva ze dne 20.12.2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 3
GMF úřad
<br> KEU-W1.1D.1E1 rum
<br> Nůwrh rozpočtového opatření a.7 : 2015
<br> zpracována: 18.12.2015 m; 1
<br> lastupltetslw pfadlnžany im mhwaieni úpravy ruzpoštu:
<br> pam" H—Ia-Uz 0m Pa" Pul ZJ Fri-umim zm Pam-IM Paní <.>
<br> “ mama UDW mnu 1111 nm WDM.N 230111111! mmm Dlhxnfflmůlnnlnhnzlmumauilmmmm a mmm Dum mm 1112 nm 152mm mmm 15mm Mammmhmmm :] mmm mnu mu 1111 MD rumem anuum 22mm MIMWIMM 41 mm mm mm 1121 nm mnam 411mm: mmm MIMMM i! mm mm m 1211 (III mmm -15mD.W mmm “115me il- uma-nm DWH HDM 1511 DDD mamma Émiůů ":DWJJCI Mznlmmýmm
<br> W 11111111 mm: 105mm nwm 1mmnn - n m m nm 21:1 nan mmm 10mm 11mm Hamru-www
<br> IM 1m all-111: "219.00 quam 11mm MWh-M -.) m0 mm: 21111: 2111 DDD mmm mm mmm PHMIMNMIWEI
<br> "me 12.11: mm: mmm mm mm.“ MM!.lj mnu-mu m m 2111 “III 11mm 2M.M unum mmHg-mmm
<br> pm :: m: 1m :“ lnu: mm.—Hmm.“ * m1 mama mna am zm 1m Hmmm 1mm 25mm mxwm-W
<br> F||-un! mm mm: mm mmm 11mm swimmmmm ' 11| mmm nana 5171 1111 nm 15mm 45mm na mzmmmmi
<br> ll.—11 tm m 1m -1 mm m chun-nim - 1:1 mama nam aan: 2m ooo mm unum mam Mamma
<br> imf-1 C111: ul.-m: mm 1111.00 mw mmm-mnm“ '
<br> mi: u Mn: 1111111111111“ unu-um 1 mmm Munn-m 11mm um Hum m WinME
<br> M+M org PI Pad Li Pův.-mlha“ hlin- anlnl Fmi
<br> 111 mnm mu nm nm uuu 15mm dum nm mnu—mmm “i m m- 11131 51.9 m XXXX im Xm- mmm
<br> WII XXXXX m XXmm XXmm l." mm - 11:- nnnonunou nom: 2212 5111 nm: mmm -+amu.au am Dmi-umu
<br> F||“ 2211 m mmm unum nn iHn-.iq m m 2111: 51:11 am mmm 11mm 11mm Mun-1115“- 11'1 mon mu 23111 51:11 am Hamm mm 1511.11) uhnou—www u: mame mm zam 5154 mu 25mm mom :! mm Email-“mnie 111 mamma nom 2310 51“ nm 151mm dano-unu mmm mmm 2m m m zam 5171 M NDW.W QUEEN mmm Wim Hl m umu 25111 5121 III! mmm 411.1“ DW m.“rlm
<br> Fm 231! :.<.> —nm: mmm H—M nr.-nm F_r:—.221 mm WW 2321 515! nm mmm 41mm mm Hmmmmmm Hl m mnu 2321 Mu uno 50mm 15mm Hmm Hmm-mm II] mame nom 2321 MN mu 5133090 wanna EMU.“ Wim Ha umana nam m1 011! cm EWU-“DID MMM nm M*mmm
<br> W 2321 mh: 215W mmm um WIMMMlI—m + H] mama mm 233...
Zápis + příloha č. 1 a č. 2
Obec Třešouice Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> IČO: 00567857,tel.724189595,e—rnaii: obectresouiceůseanamm
<br> Zápis z 28.řádného :asedáni zastupitelstva obce Třešovíce konaného dne 20.12.2015
<br> Místo zasedání: Obecní úřad Třešow'ce
<br> lastupitolsttro obce Tfešowlce číslu jednací: oUTítfsoraoss
<br> Přím-mm: il"otír'lízltoín't lana,Kloud Losef,Turková Dlga.XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX Napřítomni: Hana Havlasowá - omlwena.XXXXX XXXXXX - omluven
<br> hháieni sesedání zastu piteis'tua
<br> Starostka semámila přítomné s návrhem programu <.>
<br> Program:
<br> Zahájení Určení zapisovateie a oueřovatelů r_ápisu Projednání a schválení návrhu rozpočtu a roxpočtoweho výhledu obce na rok 201? Projednání Dodatku č,15 ke smlouvě na sro: a ukládání odpadu 5.Obecné záuasná vyhláška obce „ školskýr obvod mateřské školy 5.Ukončení účinností veřejnoprávní mmm s městem Strakonice Přenesená působnost silničního a speciálního st„ úřadu 'i'.Projednání žádosti společností PREVENT o přlspěwek 8.Projednání rozpočtové tměnv č.? 5.Proiednání ukončení služby KEU-it od společnosti Mis,s.r.o.10.Projednání Dohod o provedení práce na rok 2017 11.Projednání zimni ůdrihv v noci 12.Seznámení :astupitelst'ra s přlkazem starostky It inventariaacl ke dni 31.11 2015 13.Ostatní 14.Diskuze
<br> FFF
<br> ?
<br> 1.zahájení
<br> — Zasedání obecního zastupitelstva Iovio :ahájeno »: 15.00 hodin starostkou obce Janou 1ll"oí"u"n.|'zko».rou
<br> Na zasedání bylo přítomno pet členů zastupitelstva.:astupítelswo bylo usnášení schopne <.>
<br> Obec Třešovice Třešovíce čp.40,38601 Strakonice
<br> ičo: 00567897,tel.724189595,e-mail: obectresovíceůseznamez
<br> 1.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> Do funkce ověřovatelů zápisu bvli navrženi XXXXXXXX XXXXX a XXXX XXXXXXX,zapísovatelkou zápisu bvía navržena lana Xv'ohr—jrzková.Návrh byl jednomvslně přijat <.>
<br> 3.Schválení návrhu rozpočtu : rozpočtového výhledu na rok 2017 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet pro rok 101? a rozpočtorvíjr výhled...

Načteno

edesky.cz/d/2180635

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz