« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis z 26. řádného zasedání zastupitelstva obce Třešovice ze dne 25.10.2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha
Iápís : 25.řádného zasedání uotupiteíxtvo oboeTfešovíce konaného dne 15.10.2015
<br> Místo :mdiní: Obecní úřad Třešovice r TF '“ ' *.Muito-Im obce Thiovioe Chio jednací: „QQ/ml.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>." <,>
<br> Přítomni: 1».íohr'n.rzltová Jena.Havlasová Hane,Kloudjosef,XXXXXXX XXXX.TurekXl».|l'l.<.> =|t:lirnírř XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX
<br> Nepřítomnl: - Háje-oi nadání mutation:
<br> Starostka seznámila přítomné s návrhem programu <.>
<br> Program: 1) Inhilení 21 Urie-ni mísou-hele.a oviřofvaoelů niobu 31 Samir-není : rolpočtovi'rn opatřením č.onou 41 Informace o dooontrzlhonných čistknith odpadních vod
<br> El histoire ?] Hair 1.Iahilení
<br> Iasedání obecního zastupiteletva bylo zahájeno v 18.00 hodin Stator-tímu obce Janou 'v'ohrvtkovou
<br> - Na zasedání tlv—io přítomno sedm členů ustupiteistvo.co! ie pin? počet členů a zaitupitelstvo bvlo usnášení schopné <.>
<br> 2.Určení :aphovatolo a oviřovatolů tiolsu
<br> Do funkce ověřovatelů zá pin.: hvlí navrieni 1vítací/tlv Turek a Ivíl-ar.“lírrtí r Turek,Hpisovatelkou tápiou bvla navržena Jana 'v'ohrvzltorvá.Návrh ovl jednomyslně přijat <.>
<br> 3.Sanit-není i mpočtovírrn opatřením oboe Thiovíoe
<br> zagtuo'rtelstvo obce projednává a gchvaluje rozpočtovou změnu čisto 6.která je součástí tohoto zapísu <.>
<br> Usnesení E.ÉEIIE schváleno výsledek hleiovánE: Pro: ? proti: (] zdrželo oe: D
<br> 4.Ministerstvo tivomího prostredi vvptalo ootaoni titul na dr.-centralizované čistímv odpadních vod pro malé obce.Iestupíteístvo obce prohralo tuto moinost :: na základě studio : roku 2011 rozhodlo,že se obe—r.: Třešovíee bude ubírat směrem deoentralitovanvoh čistíren
<br> odpadních vod umístěn-ich ve vhodných lokaíitách obor:.Obec Třešovíuce tehdá o dotace : MŽP.Dalším poctupem byla pověřena oteroetke obce Jana 'vfohrvzltová <.>
<br> queseni č.21! 16 schváleno
<br> Waledek hla5ovani: Pro: 5 proti:: EI zdrželo se : 1 5.Neplánováni uskladnění zeminy.která vnikne :e stavbv polních cest Třešnvioe.5.nam
<br> Nebvlv vzne5env iddne návr...

Načteno

edesky.cz/d/2180630

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz