« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 19. 1. 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis
Iápis : řádného zasedání obecního eastupitelstva dne 15.1.1015 Přítomni: 'v'ohrvzková lana,XXXXX XXXXX.XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX Zapisovatelr liilohr'in'Jiová lana Ověřovatelé: XXXXXX XXXXX.Kioud Josef
<br> X; zastupitelstvo oboe projednává a schvaluje veřejnoprávní smlouvu,kterou uzavře s městem Strakonice.Předmětem smlouvv bude přenesená působnost v oblasti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu podle & 16 odst.1 aákona o pozemních komunikacích ve věcech mistnich komunikací.Dále budou přísluše—ne orgánv města Strakonice místně příslušnými orgánv
<br> v řízení ve správním obvodu obce Třebovice <.>
<br> usneseníčljlů schváleno Pro: 5 proti: lil code.-lose: D
<br> 2! Zastupitelstvo obce projednává a schvaluje Smlouvu o sdružení prostředků mecí obcí Tfešovice a obcí Miloňovice.Smlouva se týká zajištění p'ožiilmi-:'.:-i::hran1.|I dle zákona :.1391935 Sb.<.> o požární ochraně ve mění poedějšlch předpisů pro obec Třešovice jednotkou SDH obce Miloňovice IPO 'v' <.>
<br> Usneseniůlflů schváleno Pro: 5 proti: D :ddelose: El
<br> 3! Zastupitelstvo obce projednává a schvaluje Smíovu o poskvtnutl finančního příspěvku ve výši Loco ve.tento příspěvek poskynuje obec Třešovice příjemci lczPS o.p.s.pro rok 2115 <.>
<br> Usnesení E.3! 15 Schvůieno Pro: 6 proti: ů cddelose: G
<br> a; lit vvhlásíl od 18.1,2015 do 31.3.24315 příjem žádosti na kotlíková dotace.veškerá lníormace a ici—.uintalvqir jsou na webových stránkách obce www.tresovlceca
<br> Příští “sedání bude dne 23.l 2015
<br> "v' Tfešovicích dne 15„ 1.2015
<br> "Í „mW/ycď.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> c TŘEŠDVICEX F:;E'l olvros STnnIiDNIGE

Načteno

edesky.cz/d/2180616

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz