« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Veřejná vyhláška Zásady územního rozvoje Střed.kr.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

340202161_4_Verejna_vyhlaska
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 100 fax: 257 280 775 257 280 587 pilar@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> V Praze dne: 27.1.2016
<br>
Spisová značka: SZ 009651/2016/KUSK REG/JP
<br> Č.j.: 012942/2016/KUSK
<br> Vyřizuje: Ing.Pilař / 257 280 564
<br>
<br>
<br> V EŘE J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor regionálního rozvoje (dále jen „Krajský úřad“) jako orgán příslušný
<br> k pořizování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „ZÚR SK“) podle § 7 odst.1 písm.a)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanoveními § 42 odst.2 stavebního zákona
<br> o z n a m u j e <,>
<br> že byl zpracován Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém
<br> období (únor 2012 – leden 2016)
<br>
<br> Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 –
<br> leden 2016) bude v souladu s ustanovením § 42 odst.2 (resp.§ 20 odst.1) stavebního zákona minimálně
<br> po dobu 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky vystaven k veřejnému nahlédnutí:
<br> - na webových stránkách Středočeského kraje,na adrese:
<br> https://www.kr-stredocesky.cz/web/uzemni-planovani/zprava-o-uplatnovani-zur-sk
<br> - v listinné podobě na Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje,Zborovská 11,Praha
<br> 5 (I.patro,kancelář č.1081) <.>
<br>
<br> Krajský úřad upozorňuje,že:
<br> písemné připomínky k Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
<br> v uplynulém období (únor 2012 – leden 2016) mohou být uplatněny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
<br> vyhlášky <,>
<br> podle ustanovení § 42 odst.2 stavebního zákona se k později uplatněným připomínkám nepřihlíží <,>
<br> pro počítání lhůt je rozhodné vyvěšení vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje (viz §
<br> 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správn...

Načteno

edesky.cz/d/2180365

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz