« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

335970140_3_Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17,117 05 Praha 1
<br>
<br> Spisová zn.14VH5402/2015-15120
Čj.154/2016-MZE-15120
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: alena.binhackova@mze.cz
<br>
<br>
V Praze dne 12.ledna 2016
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25
odst.4 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
vydává
<br>
NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ DUNAJE
schválený usnesením vlády České republiky ze dne 21.prosince 2015 č.1083 <,>
<br>
část kapitoly IV.Cíle pro povrchové vody,podzemní vody a chráněné oblasti vázané na
vodní prostředí,a to kapitoly:
IV.1 Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod,podzemních vod a vodních
<br> ekosystémů <,>
IV.2 Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto
<br> vod pro zajištění vodohospodářských služeb <,>
IV.3 Cíle pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability <,>
IV.4 Cíle pro silně ovlivněné a umělé vodní útvary <,>
IV.5 Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha <,>
<br> a kapitolu V.Souhrn programu opatření k dosažení cílů <,>
<br> které jsou nedílnou a závaznou součástí tohoto opatření obecné povahy a tvoří jeho přílohu <.>
<br>
<br>
Strana 2 / 4 Čj.154/2016-MZE-15120
<br> O D Ů V O D N Ě N Í
<br> Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci
<br> s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady v souladu s ustanovením
§ 24 odst.10 vodního zákona pořizuje Národní plán povodí Dunaje.Podle ustanovení § 25
odst.4 vodního zákona národní plány povodí vydává Ministerstvo zemědělství jako opatření
obecné povahy <.>
<br>
Národní plán povodí Dunaje je vydáván v rámci přezkoumávání a aktualizace
<br> stávajícího Plánu hlavních povodí České republiky,který byl schválen us...
335970140_2_Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17,117 05 Praha 1
<br>
<br> Spisová zn.14VH5399/2015-15120
Čj.152/2016-MZE-15120
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: alena.binhackova@mze.cz
<br>
<br>
V Praze dne 12.ledna 2016
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25
odst.4 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
vydává
<br>
NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY
schválený usnesením vlády České republiky ze dne 21.prosince 2015 č.1083 <,>
<br>
část kapitoly IV.Cíle pro povrchové vody,podzemní vody a chráněné oblasti vázané na
vodní prostředí,a to kapitoly:
IV.1 Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod,podzemních vod a vodních
<br> ekosystémů <,>
IV.2 Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto
<br> vod pro zajištění vodohospodářských služeb <,>
IV.3 Cíle pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability <,>
IV.4 Cíle pro silně ovlivněné a umělé vodní útvary <,>
IV.5 Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha <,>
<br> a kapitolu V.Souhrn programu opatření k dosažení cílů <,>
<br> které jsou nedílnou a závaznou součástí tohoto opatření obecné povahy a tvoří jeho přílohu <.>
<br>
<br>
<br>
Strana 2 / 4 Čj.152/2016-MZE-15120
<br> O D Ů V O D N Ě N Í
<br> Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci
<br> s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady v souladu s ustanovením
§ 24 odst.10 vodního zákona pořizuje Národní plán povodí Odry.Podle ustanovení § 25
odst.4 vodního zákona národní plány povodí vydává Ministerstvo zemědělství jako opatření
obecné povahy <.>
<br>
Národní plán povodí Odry je vydáván v rámci přezkoumávání a aktualizace
<br> stávajícího Plánu hlavních povodí České republiky,který byl schválen usn...
335970140_1_Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17,117 05 Praha 1
<br>
<br> Spisová zn.14VH5387/2015-15120
Čj.148/2016-MZE-15120
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: alena.binhackova@mze.cz
<br>
<br>
V Praze dne 12.ledna 2016
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25
odst.4 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
vydává
<br>
NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE
schválený usnesením vlády České republiky ze dne 21.prosince 2015 č.1083 <,>
<br>
část kapitoly IV.Cíle pro povrchové vody,podzemní vody a chráněné oblasti vázané na
vodní prostředí,a to kapitoly:
IV.1 Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod,podzemních vod a vodních
<br> ekosystémů <,>
IV.2 Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto
<br> vod pro zajištění vodohospodářských služeb <,>
IV.3 Cíle pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability <,>
IV.4 Cíle pro silně ovlivněné a umělé vodní útvary <,>
IV.5 Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha <,>
<br> a kapitolu V.Souhrn programu opatření k dosažení cílů <,>
<br> které jsou nedílnou a závaznou součástí tohoto opatření obecné povahy a tvoří jeho přílohu <.>
<br>
<br>
Strana 2 / 4 Čj.148/2016-MZE-15120
<br> O D Ů V O D N Ě N Í
<br> Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci
<br> s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady v souladu s ustanovením
§ 24 odst.10 vodního zákona pořizuje Národní plán povodí Labe.Podle ustanovení § 25
odst.4 vodního zákona národní plány povodí vydává Ministerstvo zemědělství jako opatření
obecné povahy <.>
<br>
Národní plán povodí Labe je vydáván v rámci přezkoumávání a aktualizace
<br> stávajícího Plánu hlavních povodí České republiky,který byl schválen usnesení...
335970140_0_155_2016-MZE-15120
ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky
a protipovodňových opatření
ČÍSLO ÚTVARU: 15120
<br> SPISOVÁ ZN.: 14VH5387/2015-15120
14VH5399/2015-15120
14VH5402/2015-15120
<br> NAŠE ČJ.: 155/2016-MZE-15120
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: alena.binhackova@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br> ADRESA: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> DATUM: 12.ledna 2016
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst.4
zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění
pozdějších předpisů,podle ustanovení § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů,oznamuje vydání opatření obecné povahy čj.148/2016-
MZE-15120 ze dne 12.ledna 2016,kterým vydalo Národní plán povodí Labe,opatření
obecné povahy čj.152/2016-MZE-15120 ze dne 12.ledna 2016,kterým vydalo Národní
plán povodí Odry a opatření obecné povahy čj.154/2016-MZE-15120 ze dne 12.ledna
2016,kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje <.>
<br> Vzhledem k jejich rozsahu nelze předmětná opatření obecné povahy zveřejnit na úřední
desce v úplném znění,proto se na úřední desce Ministerstva zemědělství a úředních
deskách všech obcí České republiky zveřejňuje pouze toto oznámení.Úplná znění opatření
obecné povahy musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Opatření obecné povahy jsou v úplném znění zveřejněna na elektronické úřední desce
Ministerstva zemědělství (http://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvo-
zemedelstvi/ministerstvo-zemedelstvi/) <.>
<br> Do opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout v budově Ministerstva
zemědělství,Těšnov 65/17,Praha 1,po telefonické domluvě na odboru vodohospodářské
politiky a protipovodňových opatření,tel.221 81 2249 nebo 221 81 2329,v pondělí a středu
od 8.00 do 17.00 hodin,v ostatní pracovní dny dle dohody <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Na z...

Načteno

edesky.cz/d/2180364

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Veřejná vyhláška   EIA   Veřejná vyhláška   EIA   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz