« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Výzva k podání nabídky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VZMR UPD KUNOVICE
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
<br> MALÉHO ROZSAHU
<br>
<br>
veřejná zakázka malého rozsahu
zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách
<br> veřejná zakázka na služby
<br>
1.Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele: Obec Kuňovice
Sídlo zadavatele: Kuňovice 7,257 65 Kuňovice
IČ: 00473553
Osoba oprávněná jednat: XXXXX XXXXX,starosta
Telefon: +XXX XXX XXX XXX
e-mail: kunovice.bn@seznam.cz
web: www.obeckunovice.cz
<br> 2.Název a popis předmětu zakázky
Název předmětu zakázky: „Územní plán Obce Kuňovice“
<br> 3.VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je zpracování a digitalizace nového územního plánu
Obce Kuňovice.Veřejná zakázka bude zpracována v souladu se zákonem
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejícími právními předpisy <.>
Rozsah plnění veřejné zakázky zahrnuje projednání a následné zpracování
územního plánu v rozsahu dle stavebního zákona,včetně nezbytných prací,které
budou pro řádné plnění veřejné zakázky nezbytné provést.Součástí plnění je též
spolupráce uchazeče s pořizovatelem územního plánu při vyhodnocování stanovisek <,>
námitek a připomínek.Dále je předmětem plnění rovněž administrativní zajištění a
aktivní účast na veřejnoprávním projednání všech fází pořizování územního plánu <,>
včetně zajištění výkladu na veřejném projednání.Zadavatel i pořizovatel územního
plánu poskytne zpracovateli veškerou nezbytnou součinnost a existující data z
územně analytických podkladů <.>
Veřejná zakázka bude plněna v následujících fázích:
<br> I.Doplňující průzkumy a rozbory <,>
II.Návrh územního plánu a posouzení vlivů na životní prostředí
<br> a udržitelný rozvoj území <,>
III.Úprava návrhu územního plánu po projednání (čistopis) <.>
<br>
Obsah územního plánu bude vycházet ze zadání územního plánu Kuňovice,který
tvoří přílohu této dokumentace <.>
<br> Územním plánem bude řešeno celé správní území Obce Kuňo...

Načteno

edesky.cz/d/2180362

Meta

EIA   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz