« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Záměr na pronájem pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr na pronájem pozemků
OBECNÍ ÚŘAD KUNOVICE
<br> ospcní úŘgo KUNOVICE PSC 257 65 CECHTICE Tel.: 725021666
<br> Email: kunovícebn©seznamcz
<br> Zastupitelstvo obce Kunovice
<br> Vyhlašuje ve smyslu 539 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)„ ve znění pozdějších předpisů
<br> Z á m ě r pronajmout nemovitý majetek:
<br> pozemky dle přílohy ] a 2 tohoto záměru zapsané na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Sředočesky kraj,KP Benešov Zájemci se mohou vyjádřit & předložit své nabídky na Obecní úřad Kuňovíce ve
<br> lhůtě 15 dnů od vyvěšení na úřední desce <.>
<br> Po uplynutí 15—ti denní lhůty zastupitelstvo obce na svém zasedání posoudí došlé připomínky a nabídky a rozhodne hlasováním o pronájmu <.>
<br> Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Kuňovice dne 20.1 1.2015
<br> Starosta: XXXXX XXXXX
<br> :' X _ l_.;.<.> _ %d a/
<br> Vyvěšeno: 28.1 1.2015
<br> Sejmuto:
<br> Obec Kuňovice.r.č.: 473553.bytem: Kuňovica ? <.>,25765 Kuňovice
<br> Identifikace pozemků
<br> Katastr LV Parcela Zdroj Kultura Celková Podíl evid.výměra Kunovice 10001 2259 r' 0 KN orná půda 0.42T2 1 f 1 Kunovice 10001 2260 l 0 KN orná půda 06866 1 ! 1 Kuňovice 10001 2261 :'1 KN trvalý travní 0.3760 1 M Kuňovice 10001 2261 12 KN trvalý travní 00612 1 J 1 Kuňovice 10001 2261 ! 3 KN trvalý travní 13698 1 l 1 Kuňovice 10001 2262 ! 0 KN orná půda 06974 1 ! 1 Kuňovice 10001 22651'5 KN orná půda 0.0120 *! ! 1 Kuňovice 10001 2265 ! 6 KN orná půda 00163 1 ! 1 Kuňovice 10001 2296 ! 3 KN trvalý travní 02464 1 ! 1 Kuňovice 10001 2296 t 5 KN trvalý travní 02096 1 r 1 Kuňovice 10001 2299 r' 1 KN trvalý travní 0.719? 1 r' 1 Kuňovice 10001 2299 i 2 KN trvalý travní 0.0392 1 r' 1 Kuňovica 10001 2327 r 11 KN orná půda 01171 1 t 1 Kuňovice 10001 2456 ! 3 KN orná půda 00748 1 r' 1 Kunovice 10001 2456!4 KN orná půda 0,139? 1 ! 1 Kuňovice 10001 250915 KN trvalý travní 0.076? 1 l 1 Kuňovice 10001 2555! 19 KN trvalý travni 0.4874 1 r 1 Kunovice 10001 2555 ! 21 KN trvalý travní 0.1600 1 t 1 Kuňovice 10001 2555 r' 23 KN trva...
bez názvu
OBECNi URAD KUNOVICE OB13CN1 1311ng KUNOVICE PSC 257 65 CECHTICE TeLz725021666 Email: kunovice.bn@seznam.cz Zastupitelstvo obce Kufiovice Vyhla§uje ve smyslu §39 odst.1 zékona ("1128/2000 Sb <.>,0 obcich (obecni zfizeni),ve znéni pozdéjéich pf‘edpisfi z 2'1 m 63 r pronajmout nemovity maj etek: pozemky dle pfilohy 1 a 2 tohoto zéméru zapsané na LV 6.10001 u Katastrélniho fifadu pro Sfedoéesky kraj,KP Beneéov Zéjemci se mohou vyjédfit a pfedloiit sve' nabidky na Obecni fifad Kufiovice ve lhfité 15 dnfi 0d vyvé§eni na fifedni desce.P0 uplynuti 15-ti denni lhfity zastupitelstvo obce na svém zasedéni posoudi do§1é pfipominky a nabidky a rozhodne hlasovénim o pronéjmu.Tento zémér byl schvélen Zastupitelstvem obce Kufiovice dne 20.11.2015 Starosta: Karel Rfiiek / Vyvé§enoz 28.11.2015 Sejmuto: Obec Kufiovice,r <.>

Načteno

edesky.cz/d/2180357

Meta

Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz