« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Vyhláška územní plán Kuňovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Ú.P.Kuňovice
Městský úřad Vlašim
<br> Odbor výstavby a územního plánování
<br> Jana Masaryka č.p.302,258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313
<br> Naše č.j.: VYST 28292/15-PVJ
Sp.zn.: VYST/4648/2015-PVJ Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXX
Vlašim,dne XX.XX.XXXX
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU KUŇOVICE
<br> MěÚ Vlašim ve smyslu ust.§ 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) zastoupený Odborem výstavby a ÚP (dále jen
„úřadem územního plánování“),v souladu s § 47 stavebního zákona oznamuje projednání
návrhu zadání
<br> Územního plánu Kuňovice
<br> Návrh zadání bude vystaven na odboru výstavby a ÚP Městského úřadu Vlašim,kancelář 302
a na Obecním úřadu Kuňovice po dobu 30 dnů,tj.od 23.11.2015 do 23.12.2015,k
veřejnému nahlédnutí.Doporučujeme využít úřední hodiny <.>
<br> Dotčené orgány a krajský úřad uplatní svá vyjádření do 30 dnů od obdržení návrhu zadání <.>
Sousední obce mohou uplatnit své podněty do 30ti dnů od obdržení návrhu zadání <.>
<br> V zákonem stanovené lhůtě,tj.do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky může
každý uplatnit u pořizovatele na adrese: Městský úřad Vlašimí,odbor výstavby a územního
plánování,Jana Masaryka 302,25801 Vlašim,písemné připomínky <.>
<br> Toto oznámení je doručeno patnáctým dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Městského
úřadu Vlašim a Obecního úřadu Kuňovice <.>
<br> K později uplatněným připomínkám,vyjádřením a podnětům se nepřihlíží <.>
<br> Otisk úředního razítka
<br>
<br> XXXXXX XXXXX
<br> Vedoucí odboru výstavby a UP
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha:
<br> Návrh zadání územního plánu Kuňovice
<br>
<br> Obec,pro kterou se změna ÚP pořizuje:(doporučeně)
<br> Obec Kuňovice,Kuňovice 7,257 65 Čechtice
<br> Krajský úřad:(doporučeně)
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor regionálního rozvoje,Zborovská 11,Praha 5
<br>
Dotčené orgány : (doporučeně)
Městský úřad Vlašim odbor dopravy a SH,J...

Načteno

edesky.cz/d/2180355

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz