« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Upozornění vlastníkům nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Upozornění ČEPS
g <.>
<br> PŘÍLOHA 1
<br> Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
<br> na povinnosti podle ustanovení 5 46 (ochranná pásma) a 5 24 odst.3 písm.g)
<br> zákona č.458/2000 Sb.o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon) Společnost ČEPS.a.s.je vlastníkem a provozovatelem vedení zvlášť a velmi vysokého napětí.Současně se Vznikem těchto vedeni k nim byla zřízena i ochranná pásma.která mají charakter oprávnění k cizím nemovitostem.Podle výše citovaného zákona tato práva svědčí společnosti CEPS.a.s._
<br> Podle ustanovení 55 46 výše uvedeného zákona je ochranné pásmo souvislý prostor v bezprostřední blízkosti vedení vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení.která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u vedení o napětí 400 kV měří 20 [25] m.u napětí 220 kV 15 (20) m a u napětí 1 10 kV 12 ( 15) m (hodnoty v závorkách platí pro vedení uvedená do provozu před 1.1.1995).Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 m <.>
<br> Katastrálním územím vaší obce prochází vedení přenosové soustavy označené V 420 vlastněné & provozované naší společností.u kterého je výše uvedená vzdálenost 25 m na obě strany měřeno od krajních vodičů tohoto vedení <.>
<br> Na základě & 46.odst.9 a & 24,odst.3.písm.g) zákona č.45832000 Sb.vyzýváme vlastníky či uživatele pozemků,aby odstranili a oklestili stromoví ajinč porosty v ochranném pásmu.které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz tohoto vedení přenosové soustavy <.>
<br> Zasláním a následným zveřejněním přiloženého.<.> UPOZORNĚNÍ“ plní ČEPS.a.s.<.> svoji povinnost vyplývající ze zákona č.45 82000 Sb <.>
<br> Odstranění.nebo okleštění stromoví a jiných porostů musí být provedeno ve smysiu zákona č.4582000 Sb.<.> š 46.odst.9 (energetický zákon) <.>
<br> ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ a_nuvcn POROSTÚ.PROSÍME.PROVEDTE v OBDOBI VEGETAČ...

Načteno

edesky.cz/d/2180353

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz