« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Závěrečný účet Mikroregion Želivka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zaverecny ucet mikroregionu za rok 2015 vc priloh
Závěrečný účet za rok 2015
<br> Mikroregion Želivka – svazek obcí
<br>
(dle § 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění)
<br>
1) údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015
<br> Schválený rozpoč z po změnác skutečnost
Příjmy 1 536,00 1 480,00 1 478,00
<br> et ro počet h
<br> přijaté dotace od obcí 670,00 670,00 670,00
příjmy z poskyt.služeb 864,00 808,00 807,00
příjmy 2,00 2,00 1,00
Výdaje 1 536,00 1 468,00 1 458,00
<br> z úroků
<br> vnitřní obchod 652,00 764,00 762,00
dary obyvatelstvu (sport.reprez.) 40,00 5,00 5,00
komunální služby a úz.rozvoj 832,00 685,00 677,00
služby peněžních ústavů 12,00 14,00 14,00
<br>
Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn.V roce 2015 výbor Mikroregionu schválil čtyři rozpočtová
opatření <.>
<br> Přijaté dotace:
V roce 2015 nepřijal svazek obcí žádné dotace <.>
<br> 1.Broadband Želivka – Mikroregion Želivka provozuje a poskytoval služby internetové sítě
<br> 2.2015.od 1.3.2009 do 31.1
2.Účelové fondy - Mikroregion Želivka – svazek obcí netvoří jiné účelové fondy <.>
3.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost.rozpočtům veřejné úrovně
Mikroregion Želivka – svazek obcí neměl v roce 2015 žádné závazky vůči státu <.>
4.Zpráva o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Želivka – svazku obcí za rok 2015
Přezkoumání za rok 2015 provedli pracovníci Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje <.>
Závěr přezkoumání: Byly zjištěny chyby a nedostatky,které nemají závažnost nedostatků uvedených
pod písmenem c) (§10 odst.3 písm.a)zákona č.420/2004 Sb.) – viz.zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2015 <.>
5.Doplňující informace o majetku Mikroregion Želivka – svazku obcí:
Stav běžných účtů 374.779,92 Kč <.>
Stav úvěrového účtu 0,- Kč
Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu <.>
<br> Návrh usnesení:
Výbor svazku obcí schvaluje celoroční hospodaření Mikroregionu s výhradou <.>
Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně nejpozději
do 29.6.2016...

Načteno

edesky.cz/d/2180348

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz