« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hodpodaření 2015
Středočeský krai
<br> ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> spZn: sz_032174/2015/KUSK ' Cj.: 002230/2016/KUSK
<br> Stejnopis č.É
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KUŘOVICE IČ: 00473553 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření obce Kunovice za rok 2015 bylo zahájeno dne 15.1.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 16.5.2016
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád).-
<br> Přezkoumávané období 1.1.2015 - 31.12.2015 <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> Kuňovice Kuňovice 7 257 65 Cechtice
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXXX Bc.XXXXXXXX XXXXXX
<br> XXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a © 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly dne 17.8.2015 na základě pověření ředitele Kraj ského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.4.2015 <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční opera...
závěrečný účet 2015
1
<br> Závěrečný účet
<br> hospodaření obce Kuňovice
<br> v roce 2015
<br> -------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2015 dne 28.12.2014 jako vyrovnaný <.>
<br>
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
<br> Příjmy celkem 1 452 000,00 Kč 1 446 000,00 Kč 1 415 524,63 Kč
<br> Výdaje celkem 1 452 000,00 Kč 1 374 808,00 Kč 1 290 614,48 Kč
<br> Převaha výdajů nad příjmy 0,00 Kč -71 192,00 Kč -124 910,15 Kč
<br>
<br> Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů obce
<br>
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
<br> Daňové příjmy 1 156 600,00 Kč 1 202 600,00 Kč 1 179 178,24 Kč
<br> Nedaňové příjmy 241 000,00 Kč 189 000,00 Kč 181 946,39 Kč
<br> Kapitálové příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> Přijaté dotace 54 400,00 Kč 54 400,00 Kč 54 400,00 Kč
<br> Příjmy celkem 1 452 000,00 Kč 1 446 000,00 Kč 1 415 524,63 Kč
<br> Běžné výdaje 952 000,00 Kč 578 808,00 Kč 505 240,48 Kč
<br> Kapitálové výdaje 500 000,00 Kč 796 000,00 Kč 785 374,00 Kč
<br> Výdaje celkem 1 452 000,00 Kč 1 374 808,00 Kč 1 290 614,48 Kč
<br>
<br> Konečný stav základního běžného účtu k 31.12.2015 645.242,72 Kč
<br>
<br> Hospodaření obce se vyvíjelo v zásadě v souladu se schváleným rozpočtem.Zastupitelstvo
<br> obce schválilo v roce 2015 změny rozpočtu celkem 5 rozpočtovými opatřeními.V příjmové
<br> části se úpravy rozpočtu týkaly převážně navýšení původně plánovaných jednotlivých druhů
<br> příjmů.Ve výdajové části byly upravovány položky s přihlédnutím ke skutečnému plnění <.>
<br> Bylo XXXXX do rozpočtu přidat i některé položky,které nebyly ve schváleném rozpočtu
<br> zahrnuty.Akce Oprava hráze rybníka nebyla kvůli velkému suchu nakonec realizována <,>
<br> protože by bylo nutné vypustit rybník a nebyla by zajištěna dostatečná zásoba vody v případě
<br> případného požáru.Proto byla tato akce přesunuta na příští rok <.>
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření obce v roce 2015
<br>
<br> Obec požádala na zákla...
2015 výkazy
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2015
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Kuňovice
Kuňovice 7
257 65 Kuňovice
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 190 000,00 195 000,00 194 748,78 102,5 99,9
0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX 000,00 35 643,40 356,4 89,1
0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.30 000,00 30 000,00 23 361,34 77,9 77,9
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 217 140,00 217 140,00 216 822,12 99,9 99,9
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 101 460,00 101 460,00 101 460,00 100,0 100,0
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 440 000,00 440 000,00 431 217,89 98,0 98,0
0000 1341 Poplatek ze psů 1 000,00 1 000,00 420,00 42,0 42,0
0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 5 000,00 5 000,00 3 664,10 73,3 73,3
0000 1361 Správní poplatky 2 000,00 1 000,00 560,00 28,0 56,0
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 160 000,00 172 000,00 171 280,61 107,1 99,6
0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.54 400,00 54 400,00 54 400,00 100,0 100,0
1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 200 000,00 160 000,00 156 422,00 78,2 97,8
1032 Podpora produkční činnosti 200 000,00 160 000,00 156 422,00 78,2 97,8
2141 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 23 000,00 ...

Načteno

edesky.cz/d/2180346

Meta

Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz