« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Veřejná vyhláška Finanční úřad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška F.Ú.

Finanèní úøad pro Støedoèeský kraj v Praze Žitná 12 dne 120 00 PRAHA 2 (Identita autora podpisu je neznámá) Podepsal Ing.Zdenìk Bilec Èas: 2017.04.27 07:04:13 +02'00' Dùvod: Umístìní: Èj.: 2470024/17/2100-11460-200796 V E Ø E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce danì podle ustanovení § 50 odst.1 zákona è.280/2009 Sb <.>,daòový øád,ve znìní pozdìjších pøedpisù,oznamuje,že ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017 je na všech územních pracovištích Finanèního úøadu pro Støedoèeský kraj ve dnech pondìlí úterý støeda od 8,00 od 8,00 od 8,00 do 17,00 do 13,30 do 17,00 hodin hodin hodin ètvrtek od 8,00 do 13,30 hodin pátek od 8,00 do 13,30 hodin zpøístupnìn k nahlédnutí hromadný pøedpisný seznam èj.2459014/17/2100-11460-200796,hromadný pøedpisný seznam èj.2459015/17/2100-11460-200796,hromadný pøedpisný seznam èj.2459016/17/2100-11460-200796,jímž se uvedeným daòovým subjektùm nepøihlášeným k platbì danì z nemovitých vìcí prostøednictvím SIPO stanovuje za nemovité vìci nacházející se v obvodu územní pùsobnosti shora uvedeného správce danì DAÒ Z NEMOVITÝCH VÌCÍ NA ROK 2017.Seznam všech územních pracoviš� finanèních úøadù je uveden v pøíloze pokynu Generálního finanèního øeditelství è.GFØ-D-23,o umístìní spisu nebo jeho pøíslušné èásti na finanèních úøadech a na územních pracovištích finanèních úøadù,zveøejnìném ve Finanèním zpravodaji è.1/2016 a na internetových stránkách Finanèní správy http://www.financnisprava.cz.L.S.Ing.Zdenìk Bilec øeditel odboru �

Načteno

edesky.cz/d/2180318

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz