« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje
tel.: 564 602 125,fax: 564 602 421,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br>
<br> Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br>
<br> P o z v á n k a
V Jihlavě dne 21.1.2016
<br>
v souladu s § 39 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br> na zasedání zastupitelstva kraje č.1/2016,které se bude konat dne 2.2.2016
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.7/2015
2.Zpráva o činnosti rady kraje,zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé
pololetí roku 2015
3.Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4.Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2015
5.Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti
jednotek HZS Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole
Požární ochrana a IZS
6.Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na
akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2016
7.Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí z programu Dotace pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí <.>
8.Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad
členům zastupitelstva
9.Informace o výsledku provedené kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené
orgánům Kraje Vysočina
10.Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Jihlava,příspěvkové organizace <,>
v rámci 5.výzvy IROP - Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické
péče
11.Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2015 - žádost o prodloužení
realizace projektu
12.Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2014 - žádost o změnu v projektu
13.Návrh na rozdělení části disponibilní...

Načteno

edesky.cz/d/2180239

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz