« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Výběrové řízení -nemovitost č.p. 6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení -nemovitost č.p. 6
||l||||||||||||||Illlll|||||||||||||||||l|IIIII||||||||Il|||||I
<br> 8791IBJU2015-BJlM Č.j.: UZSVMÍBJIISQTGI2015—BJIM
<br> Úřad pro zastupovánístátu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Brno,Příkop 11,604 47 Brno
<br> OZNÁMENÍ
<br> o výběrovém řízení čís.BJII4212015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Lesná u Zeletavy
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad"),jemuž podle 5 9 zákona č.2192000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS"),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ust 5 21 a násl.vyhlášky Ministerstva financí č.6212001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizaci smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podminek <,>
<br> vyhlašuje dne 10.listopadu 2015 výběrové řízení (dále též „VŘ") na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky <.>
<br> Čl.1
<br> Prodávaný majetek
<br> Pozemky
<br> - stavebni parc.č.6,0 výměře 972 m2,druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,Součástíje stavba: Lesná,č.p.6,bydlení Stavba stojí na pozemku p.č.: St.6 <,>
<br> - pozemková parc.č.47911,o výměře 462 m2,druh pozemku zahrada,způsob ochrany zemědělský půdní fond <,>
<br> - pozemková parc.č.481,o výměře 272 m2,druh pozemku zahrada,způsob ochrany zemědělský půdní fond <,>
<br> - pozemková parc.č.483,o výměře 46 m2,druh pozemku zahrada,způsob ochrany zemědělský půdní fond
<br> v k.ú.Lesná u Želetavy,obec Lesná,vedené u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,Katastrální pracoviště Moravské Budějovice a zapsané na LV č.60000 <,>
<br> se všemi dalšími součástmi a s příslušenstvím,které tvoří zejména vedlejší stavby - stodola,kolna,chlívek,stáj,studna a trvalé porosty <.>
<br> Podmínkou převodu je převzetí movitého majetku,nacházejícího se v domě — soubor starého nábytku,šatstva,prádla,obuvi,vše staré,opotřebované,bezcenné <.>
<br> Čl.2 Popis prodávaného ma...

Načteno

edesky.cz/d/2180234

Meta

Veřejná zakázka   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz