« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje
tel.: 564 602 125,fax: 564 602 421,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br> Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br>
<br> P o z v á n k a
V Jihlavě dne 29.10.2015
<br>
v souladu s § 39 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br> na zasedání zastupitelstva kraje č.6/2015,které se bude konat dne 10.11.2015
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.5/2015
2.Zpráva o činnosti rady kraje
3.Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4.Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
5.Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z
rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2015
6.Žádost o změnu v projektu Zabezpečení systému služebny Městské policie Moravské
Budějovice - změna použití dotace na ochranu obecního nemovitého majetku
7.Předání majetku na příspěvkové organizace
8.Refinancování projektu energetických úspor Nemocnice Jihlava,příspěvkové organizace <,>
dlouhodobým investičním úvěrem
9.Investiční záměr Nemocnice Nové Město na Moravě,příspěvkové organizace - pořízení MR
10.Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu
přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava,příspěvkovou organizací
11.Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod,příspěvkovou organizaci,s ručením Kraje
Vysočina
12.Projektová kancelář Kraje Vysočina
13.Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2015
14.Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú.Dolní Bítovčice
15.Přijetí daru pozemku v k.ú.a obci Humpolec
16.Darování pozemků v k.ú.a obci Podmoklany
17.Darování pozemku v k.ú.Poděb...

Načteno

edesky.cz/d/2180232

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz